Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / IMPORTANT! Instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

IMPORTANT! Instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI

Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 19.09.2021
– Cu începere de la ora 6.30 și până la ora 9.00, candidaţii se vor prezenta la porțile de acces A și B ale complexului expozițional ROMEXPO, după cum urmează:
• la poarta A – candidații cu numele de familie de la lit. A până la litera M inclusiv;
• la poarta B – candidații cu numele de familie de la lit. N până la litera Z inclusiv
Harta cuprinzând localizarea porților de acces în complexul expozițional ROMEXPO este atașată prezentei.
– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:
• actul de identitate
• legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
• declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
• certificatul de vaccinare (certificat digital european COVID) sau, alternativ, dovada testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, dovada infectării cu COVID în ultimele 6 luni, eliberate de instituțiile competente
• mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă
• un recipient cu substanță dezinfectantă
– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.
– Este strict interzis accesul în pavilionul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 9.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.
– Examenul începe la ora 10.00 și durează 4 ore.
– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen

REGULI ȘI PROCEDURI SANITARE

– Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:
• Accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO va fi permis numai la porțile A și B, conform repartizării indicate mai sus.
• În cazul formării de cozi la poarta de acces, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.
• La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet gura și nasul.
• Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.
• Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta complexului expozițional ROMEXPO. Nu se face distincție după cum candidatul se află în pavilionul de examen sau pe căile exterioare de acces, aflate în incinta complexului expozițional.
• La prezentarea la poarta de acces A sau B, candidatul:
 va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
 va preda declarația pe proprie răspundere, anexată prezentei, completată și semnată
 va prezenta certificatul de vaccinare (certificatul digital european COVID) sau, alternativ, dovada testului negativ (i) antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen sau (ii) RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau, după caz după caz, dovada infectării cu COVID în ultimele 6 luni
 va arăta că deține mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă
• Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic care:
 nu prezintă documentele menționate mai sus
 cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ;
 cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată
• Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul sanitar de la poarta de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite comisiei naționale de examen, prin email la adresa admitere@unbr.ro, o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.
• Candidaților care îndeplinesc condițiile sanitare de participare la examen li se va permite accesul în incinta complexului expozițional ROMEXPO, în baza ștampilării de către personalul sanitar a legitimației de examen.
o Candidații se vor deplasa către pavilionul de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Accesul către pavilionul de examen și ieșirea din acesta către ieșirea din spațiul complexului expozițional se vor realiza pe trasee diferite.
• La intrarea în pavilionul de examen, candidații vor prezenta actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și vor fi îndrumați de personalul de organizare către sălile de examen. În vederea orientării, candidații vor urmări, de asemenea, și indicatoarele electronice amplasate în pavilionul de examen.
• La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul sanitar și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.
• Toate spațiile de examen sunt igienizate iar mobilierul de examen este curățat cu substanțe dezinfectante.
• Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în spațiile de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.
• Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.
• În incinta pavilioanelor de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.
• După începerea examenului, la expirarea primelor 2 ore candidații își vor schimba masca cu masca de rezervă.
• După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului (cu referire specială la grile); candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise).
• După predarea lucrării, candidații vor părăsi pavilionul de examen și spațiul complexului expozițional, pe traseul indicat de organizatori.
• După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în spațiul complexului expozițional. La sesiunea de examen din 19 septembrie 2021 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.
• Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen sau, după caz, din incinta complexului expozițional, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop.

Articolul IMPORTANT! Instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare pentru candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice apare prima dată în UNBR.