Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Regulamentul Baroului Alba

Acasă / Regulamentul Baroului Alba

Adoptat în şedinţa consiliului baroului din 25.04.2012

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL ALBA

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BAROULUI ALBA

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE 

Statut juridic Art.1(1) Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 – 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, (în continuare Statut).
ComponenţăArt. 2.(1) Baroul Alba este constituit din toţi avocaţii din judeţul Alba, înscrişi in Tabloul avocaţilor.(2) Baroul Alba are calitatea de membru de drept al U.N.B.R.
SediuArt.3.(1) Sediul Baroului Alba este în municipiul Alba-Iulia, str. Teilor, nr. 15, judeţul Alba.(2) Stabilirea, mutarea temporară sau definitivă a sediului Baroului Alba, funcţionarea unor compartimente ori servicii ale Baroului Alba în alte locaţii, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului baroului.
PatrimoniuArt.4.(1) Patrimoniul Baroului Alba se constituie prin contribuţia avocaţilor la bugetul Baroului în cotele stabilite de Consiliul baroului, in raport de hotărârile Congresului avocaţilor.(2) Patrimoniul Baroului Alba este format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii, înregistrate şi evidenţiate corespunzător legii.(3) Patrimoniul Baroului Alba poate fi folosit în condiţiile legii numai şi exclusiv în baza deciziilor şi dispoziţiilor emise de organele de conducere competente.(4) Evidenţa contabilă a Baroului Alba se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile organizaţiilor fără scop patrimonial.
BugetArt. 5.(1) Bugetul Baroului Alba se formează din veniturile ce reprezintă contribuţia avocaţilor, stabilită de Consiliul baroului si determinată pe baza criteriilor stabilite de Congresul avocaţilor, veniturile obţinute din exploatarea sau valorificarea bunurilor mobile şi imobile proprietatea acestuia, dobânzile aferente resurselor băneşti disponibile, donaţii şi din alte surse, conforme cu legea.
Principii deorganizareşi funcţionareArt. 6.(1) Baroul Alba este organizat şi funcţionează ca instituţie autonomă înfiinţată prin lege, cu competenţe şi atribuţii legale.(2) Baroul Alba funcţionează cu respectarea strictă a principiilor autonomiei, legalităţii, independenţei, libertăţii, descentralizării, păstrării secretului profesional, responsabilităţii sociale subordonate scopului promovării şi apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor de către totalitatea avocaţilor înscrişi în Tabloul Baroului Alba.
Raporturicu autorităţilepublice şialte structuriprofesionaleArt. 7.(1) În relaţiile dintre Baroul Alba şi autorităţile publice, centrale şi locale, nu există raporturi de subordonare. Relaţiile Baroului Alba cu aceste autorităţi se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii şi conlucrării pentru rezolvarea problemelor de interes comun.(2) Baroul Alba cooperează şi dezvoltă relaţii profesionale în condiţii de deplină egalitate cu toate organizaţiile şi asociaţiile profesionale, legal înfiinţate, ale membrilor altor profesii juridice sau ai altor profesii conexe activităţii profesionale a avocaţilor (notari publici, executori judecătoreşti, consilieri juridici, mediatori, experţi tehnici şi contabili, practicieni în reorganizare si lichidare, evaluatori, auditori, consultanţi fiscali etc), cu organizaţiile, instituţiile, asociaţiile constituite pentru promovarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor şi pentru realizarea şi respectarea principiilor statului de drept pe baza instituţiilor ce organizează apărarea.
ScopulexercităriiatribuţiilorArt. 8.(1)Principalele atribuţii ale Baroului Alba sunt cele privitoare la crearea cadrului normativ şi organizatoric pentru asigurarea respectării şi aplicării unitare de către toţi avocaţii membri ai Baroului Alba a prevederilor Legii şi Statutului profesiei de avocat privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a hotărârilor şi celorlalte acte de decizie ale organelor profesiei, pentru apărarea onoarei şi demnităţii membrilor Corpului avocaţilor, pentru asigurarea exercitării calificate a dreptului la apărare prin avocat, pentru reprezentarea corespunzătoare a Corpului avocaţilor în raporturile cu autorităţile publice şi în raporturile cu celelalte organisme şi organizaţii profesionale ale avocaţilor constituite la nivel statal, regional sau mondial.
 CAPITOLUL IIORGANIZAREA ŞI STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE BAROULUI ALBASECŢIUNEA IORGANELE PROFESIEI. STRUCTURI DE CONDUCERE
Atribuţii principaleArt. 9(1) Baroul Alba îndeplineşte următoarele categorii principale de activităţi :a) elaborează şi aplică strategii şi politici profesionale în domeniul dezvoltării şi perfecţionării profesiei de avocat;b) participă la elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor profesionale ale UNBR şi asigură aplicarea hotărârilor organelor alese ale UNBR;c) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă privind profesia de avocat şi raporturile acesteia cu sistemul judiciar şi mediul de afaceri;d) asigură dezvoltarea relaţiilor cu celelalte barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale, respectarea deontologiei profesionale şi a regulilor de disciplină profesională; apără onoarea şi demnitatea Corpului avocaţilor;e) organizează şi supraveghează serviciul statistic al avocaţilor;f) organizează şi editează publicaţii proprii;g) coordonează activitatea sistemului de asigurări sociale propriu avocaţilor;h) organizează şi asigură reprezentarea Corpului avocaţilor în raporturile cu autorităţile române şi străine, cu alte organisme şi organizaţii profesionale ale avocaţilor.
Organe de conducereArt. 10(1) Organele de conducere ale Baroului Alba sunt:a) Adunarea Generala;b) Consiliul Baroului;c) Decanul.
Structuri organizatoriceArt.11În cadrul Baroului Alba se constituie şi funcţionează:a. Comisia de Cenzori;b. Comisia de Disciplină;c. Comisia incidentelor procedurale judiciare şi administrative;d. Comisia de arbitraj profesional a avocaţilor;
SECŢIUNEA A II-A ADUNĂRILE GENERALE ALE BAROULUI ALBA
ComponentaArt. 12(1) Adunarea Generală a Baroului Alba este formată din toţi avocaţii înscrişi în Tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei.(2) Adunarea generală a baroului poate fi, în condiţiile legii, ordinară şi extraordinară.
ConvocareArt. 13(1) Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.(2) Convocarea se face prin afişare la sediul baroului, la sediile serviciilor de asistenţă judiciară din judeţ, prin comunicare pe e-mail la toţi avocaţii, precum şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.(3) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului, potrivit Legii şi Statutului.(4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat să convoace adunarea generală extraordinară în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. în acest caz procedura convocării va fi efectuată cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită.
Cvorumulde constituireArt. 14(1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor săi.(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a şedinţei nu este inclusă alegerea organelor de conducere ale baroului, prezidiul adunării generale, de fată cu cei prezenţi, stabileşte o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile, de la data primei convocări. Consiliul baroului are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată.(3) Adunarea generală convocată în aceste condiţii este constituită cu participarea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor săi.(4) Adunările generale de alegere a organelor de conducere ale baroului sunt legal constituite numai cu prezenţa majorităţii membrilor baroului.
CompetenţeArt. 15(1) Adunarea Generală a Baroului Alba are următoarele competenţe:         a) stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în Baroul Alba, în limitele Legii şi ale Statutului;         b) alege şi revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplină;         c) alege delegaţii Baroului Alba la Congresul avocaţilor; d) aprobă proiectul anual de buget al baroului şi dă descărcare consiliului pentru activitatea şi gestiunea sa.
Conducerea Adunării Generale a Baroului Alba. Organele de lucruArt. 16(1) Şedinţa adunării generale este condusă de decan, împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis de cei prezenţi, dintre care unul va fi desemnat secretar. În caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre aceştia nu va face parte din prezidiu, iar şedinţa va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent.(2) Organizarea adunării generale, ordinară sau extraordinară, este în sarcina consiliului baroului, iar neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi.(3) O dată cu convocarea adunării generale se stabileşte şi ordinea de zi. Avocaţii cu drept de participare la şedinţele adunării generale pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în scris la barou cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală.(4) Ordinea de zi va fi supusă spre aprobare prin vot deschis adunării generale.(5) Înscrierile la cuvânt se vor face înaintea începerii dezbaterii fiecărui punct al ordinii de zi. Orice înscriere ulterioară acestui moment va fi luată în considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a adunării generale.(6) Secretarul adunării generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:a) modul în care a fost convocată adunarea generală şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea generală;c) numărul membrilor prezenţi;d) componenţa prezidiului adunării generale;e) ordinea de zi votată de adunarea generală;f) luările de cuvânt;g) hotărârile, rezoluţiile şi moţiunile adoptate;h) orice alte activităţi desfăşurate în adunarea generală.(7) Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului adunării generale.(8) Procesul-verbal se va depune la secretariatul baroului, consultarea sa fiind permisă membrilor Baroului Alba şi organelor U.N.B.R.
Acte adoptateArt. 17(1) Adunarea Generală a Baroului Alba adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru membrii baroului, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei.(2) Adunarea generală poate adopta rezoluţii şi moţiuni.(3) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de şedinţă şi de vot.(4) Hotărârile adoptate de adunarea generală pot fi anulate de Consiliul UNBR numai pentru motive de nelegalitate ori de încălcare a prevederilor Statutului, cu respectarea autonomiei baroului.
SECŢIUNEA A III-ACONSILIUL BAROULUI ALBA
AlegereArt. 18(1) Consiliul baroului este format din 11 membrii, aleşi pe o perioadă de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani. Decanul şi Prodecanul se includ în acest număr. Mandatul consilierilor poate fi reînnoit. (2) Adunarea generală a baroului poate hotărî alegerea unor consilieri supleanţi. În caz de încetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanţi vor completa consiliul baroului în ordinea numărului de voturi obţinut la alegeri pentru perioada de mandat rămasă vacantă.
CompetenţeArt. 19(1) Consiliul Baroului Alba are următoarele atribuţii:a) adoptă hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor Legii şi ale Statutului;b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului UNBR şi ale adunării generale a baroului;c) întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membrii ai baroului, şi îl comunică celor în drept;d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, în condiţiile prevăzute de Lege şi de Statut;e) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;f) soluţionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile Legii şi ale Statutului;g) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege şi de Statut; organizează şi ţine evidenţa acestora;h) coordonează activitatea Filialei Alba a Casei de Asigurări a Avocaţilor;i) organizează conferinţele de stagiu, cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;j) organizează şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţă judiciară din Alba – Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş şi Câmpeni, potrivit Legii, Statutului şi hotărârilor Consiliului UNBR;k) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor;l) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplăţii taxelor, avocatul care nu achită taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de Statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacă a fost avertizat despre neplată şi nu s-a conformat obligaţiei;m) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor decanului privind onorariile;n) stabileşte cota de contribuţie a avocaţilor la bugetul baroului;o) acceptă donaţiile şi legatele făcute baroului;p) aprobă statul de funcţii şi angajează personalul baroului;q) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care-l supune aprobării adunării generale şi administrează patrimoniul baroului;r) prezintă adunării generale, anual, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curentă şi de gestionare a patrimoniului baroului;s) alege prodecanul baroului;t) soluţionează plângerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului;u) adoptă şi modifică, dacă este cazul, Regulamentul pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Alba, în baza Regulamentului cadru adoptat de Consiliul UNBR şi exercită atribuţiile prevăzute în acestea;v) verifică şi confirmă arbitrii ce fac parte din Curtea de Arbitraj profesional al avocaţilor din cadrul Baroului Alba;w) numeşte membrii Comisiei Incidentelor Procedurale Judiciare şi Administrative din cadrul Baroului Alba;x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de Statut sau stabilite de Consiliul UNBR ori Comisia permanentă a UNBR.(2) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale Consiliului baroului; 
Modul de lucruArt. 20(1) Consiliul baroului se întruneşte în şedinţă cel puţin o dată pe lună, la sediul baroului.(2 ) Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.(3) Lucrările şedinţei se consemnează în registrul de procese verbale şi se semnează de toţi consilierii prezenţi la şedinţă. Registrul poate fi consultat de către avocaţii interesaţi şi de organele UNBR.(4) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul baroului adoptă hotărâri.(5) Hotărârile adoptate de Consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul UNBR numai pentru motive de nelegalitate ori de încălcare a Statutului, cu respectarea autonomiei baroului.
SECTIUNEA A IV ADECANUL BAROULUI ALBA
AlegereArt. 21(1) Decanul Baroului Alba este ales de către adunarea generală a baroului, dintre avocaţii definitivi cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani. Acestatrebuie să fie membru al baroului de cel puţin 5 ani. (2) Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată.
CompetenţeArt. 22(1) Decanul Baroului Alba are următoarele competenţe:a) reprezintă Baroul Alba în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;b) convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului;c) aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;d) exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;e) ordonanţează cheltuielile baroului;f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;g) încearcă medierea între membrii baroului în vederea soluţionării amiabile a litigiilor în legătură cu exercitarea profesiei;h) soluţionează cererile pentru restituirea onorariilor de avocat;i) coordonează Serviciul de asistenţă judiciară al Baroului Alba;j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.(3) Prodecanul îl înlocuieşte pe decan la cererea sau în absenţa acestuia.(4) Dacă decanul sau prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atribuţiile decanului. 
Acte emiseArt. 23(1) În exercitarea atribuţiilor sale decanul baroului emite decizii. Ele se consemnează într-un registru special ţinut la sediul baroului, care poate fi consultat de către orice avocat interesat şi de organele U.N.B.R.(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la Consiliul Baroului Alba, în termen de 15 zile de la data comunicării.  
SECŢIUNEA A V-ADEPARTAMENTELE CONSILIULUI BAROULUI ALBA
Structura organizatoricăcompetenţeArt. 24(1) La nivelul Consiliului Baroului Alba se organizează şi funcţionează următoarele departamente:I. DEPARTAMENTUL ADMINISTRAŢIE INTERNA ŞI EXTERNĂ – care are următoarele competenţe:a) coordonarea activităţii salariaţilor, secretariatului şi a prestatorilor de servicii ai Baroului;b) coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului;c) pregătirea adunărilor generale;d) verificarea achitării de către avocaţi a taxelor şi a contribuţiilor faţă de Barou, Filiala Alba a C.A.A., U.N.B.R., precum şi a asigurărilor profesionale.e) coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. şi cu celelalte barouri membre ale U.N.B.R.;f) coordonarea relaţiilor cu instituţiile administraţiei publice locale, judeţene şi naţionale;g) coordonarea relaţiilor cu instituţiile cu care avocaţii membrii Baroului Alba sau Baroul ca organizaţie profesională intră în legătură (instanţe, parchete, poliţie, precum şi toate celelalte instituţii sau organizaţii);h) gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele sau barourile din străinătate;         i) coordonează activitatea de arhivare a documentelor baroului;j) coordonează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;k) coordonează activitatea de gestionare a patrimoniului baroului;l) reprezentarea Baroului Alba faţă de instituţiile menţionate. II. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A AVOCAŢILOR STAGIARI are următoarele competenţe:a) coordonează pregătirea profesională a stagiarilor în cadrul organizat de Baroul Alba şi de I.N.P.P.A. – Centrul Teritorial Cluj – Napoca;b) verifică pregătirea profesională a avocaţilor stagiari realizată de către avocaţii îndrumători.           III. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAŢILOR – are următoarele competente:a) organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregătirea avocaţilor definitivi;b) asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrină;c) coordonarea activităţii de pregătire profesională şi conlucrare cu celelalte organisme şi entităţi implicate în procesul de perfecţionare profesională a avocaţilor definitivi;d) urmărirea realizării activităţii de perfecţionare profesională şi informarea Consiliului Baroului asupra rezultatelor obţinute;e) aplicarea hotărârilor Congresului avocaţilor şi ale Consiliului UNBR privind pregătirea profesională a avocaţilor, în special în legătură cu noua legislaţie civilă şi penală, de procedură civilă şi de procedură penală;f) se preocupă pentru asigurarea documentării avocaţilor prin procurarea de cărţi de specialitate juridică, abonamente la reviste şi publicaţii periodice, în format scris şi electronic, pentru accesul la programele legislative în format electronic;g) asigură amenajarea şi dotarea bibliotecii juridice a baroului. IV. DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU MEMBRII BAROULUI ALBA– are următoarele competenţe:a) verificarea cererilor avocaţilor adresate Consiliului cu propuneri de soluţionare (verificarea tuturor dosarelor privind înfiinţarea, modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei);b) verificarea cererilor avocaţilor legate de Statut şi de calitatea de avocat (suspendări, incompatibilităţi, nedemnităţi, încetarea calităţii etc.);c) verificarea cererilor de transfer;d) verificarea cererilor de primire în profesie;e) verificarea cererilor de înfiinţare de sedii secundare şi birouri de lucru, controlul avizării şi funcţionării acestora;f) supravegherea întocmirii şi reactualizării anuale cu corectitudine a Tabloului Avocaţilor, publicarea şi afişarea acestuia conform legii, comunicarea Tabloului cu toate instituţiile;g) propunerea de strategii şi planuri de dezvoltare ale Baroului Alba şi ale profesiei de avocat. V. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ – are următoarele competenţe:a) coordonarea şi controlul aplicării Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Alba;b) coordonarea şi controlul activităţii serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă instanţele de judecată din Alba – Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj şi Câmpeni;c) coordonarea activităţii de asistenţă judiciară din oficiu;d) verificarea cererilor de asistenţă gratuită de formulate de instanţe sau de justiţiabili;e) coordonarea relaţiilor cu instanţele, parchetele, poliţia şi organele administraţiei publice privind asistenţa juridică din oficiu sau extrajudiciare;f) verificarea modului de întocmire şi actualizare a Registrului de asistenţă judiciară al Baroului Alba în care sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare şi a asistenţei extrajudiciare.  VI. DEPARTAMENTUL CONTENCIOS, LITIGII, DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ, MEDIERE, ARBITRAJ, ETICĂ – are următoarele competenţe:a) asigurarea apărării intereselor şi reprezentării baroului şi a U.N.B.R. în litigiile în care sunt părţi;b) prezentarea lunară în faţa consiliului a situaţiei litigiilor;c) coordonarea activităţii Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaţilor din cadrul Baroului Alba;d) coordonarea activităţii Comisiei Incidentelor Procedurale Judiciare şi Administrative din cadrul Baroului Alba;e) arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituţii, referitoare la litigii, plângeri, reclamaţii.   VII. DEPARTAMENTUL SESIZĂRI , RECLAMAŢII ŞI DISCIPLINĂ – are următoarele competenţe:a) verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor terţilor cu privire la activitatea membrilor Baroului Alba şi a personalului contractual al baroului;b) verificarea aspectelor disciplinare şi propunerea de măsuri;  VIII. DEPARTAMENTUL PENTRU APĂRAREA PROFESIEI DE AVOCAT – are următoarele competenţe:a) prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor primite de la toţi membrii Baroului Alba cu privire la orice aspecte privind exercitarea fără drept a profesiei de avocat;b) redactarea plângerilor penale, a reclamaţiilor, sesizărilor şi oricăror altor petiţii împotriva persoanelor ce exercită fără drept profesia de avocat, urmărirea acestor lucrări şi a soluţiilor adoptate;c) asigurarea apărării intereselor şi reprezentării baroului şi UNBR în aceste litigii;d) prezentarea trimestrială sau ori de câte ori este cazul în faţa consiliului baroului a situaţiei litigiilor;e) arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituţii cu privire la aceste aspecte;  IX. DEPARTAMENTUL BUGET, FINANCIAR ŞI INVESTIŢII – are următoarele competenţe:a) întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al baroului şi-l prezintă consiliului baroului;b) verifică modul de utilizare a bugetului baroului;c) întocmeşte proiectul avizului consiliului baroului cu privire la proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli propus de consiliul de administraţie al Filialei Alba a CAA;d) se pronunţă asupra necesităţii şi oportunităţii investiţiilor ce urmează a fi realizate de Baroul Alba;e) asigură legătura consiliului baroului cu comisia de cenzori;  X. DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU MASS – MEDIA – are următoarele competenţe: a) coordonează relaţiile cu mass – media; b) informează consiliul baroului în legătură cu evenimentele semnalate în mass – media cu privire la avocaţii şi personalul baroului; c) exprimă punctul de vedere al Baroului Alba cu privire la activitatea avocaţilor, raporturile acestora cu autorităţile publice şi cu reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale; orice poziţie a consiliului baroului ce urmează a fi prezentată în mass – media va fi discutată în prealabil cu decanul şi cu consilierul coordonator al departamentului în domeniul în care a apărut problema reclamată în mass – media; d) pregăteşte conferinţele de presă şi organizează alte evenimente la care participă şi reprezentanţii mass – media; e) coordonează, supraveghează şi dezvoltă pagina de internet a Baroului Alba;  XI. DEPARTAMENTUL PROTOCOL, ORGANIZARE EVENIMENTE, ACŢIUNI CULTURALE, SPORTIVE, UMANITARE, PUBLICAŢII – are următoarele competenţe:a) organizarea evenimentelor tradiţionale de 8 Martie, Balul avocaţilor, Pomul de Crăciun, Microrevelionul avocaţilor, Zilele Baroului Alba;b) organizarea unor acţiuni culturale şi sportive;c) organizarea unor acţiuni umanitare;d) realizarea de publicaţii ale avocaţilor.  XII. DEPARTAMENTUL INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ – are următoarele competenţe:a) iniţierea de proiecte de lege în sprijinul îmbunătăţirii organizării şi exercitării profesiei de avocat şi a altor activităţi conexe;b) efectuarea de loby parlamentar pentru prezentarea iniţiativelor legislative şi adoptarea acestora de către Parlamentul României;c) exprimarea punctului de vedere al Baroului Alba cu privire la diferite proiecte de legi sau la alte demersuri iniţiate de diferite instituţii;d) iniţiază proiecte de hotărâri ale Congresului Avocaţilor şi ale Consiliului UNBR în legătură cu exercitarea profesiei de avocat şi asigurările sociale ale avocaţilor;e) ridicarea standardului profesional al avocaţilor prin prelucrarea legislaţiei europene. 
SECŢIUNEA A VI-ACOMISIA DE CENZORI A BAROULUI ALBA 
AlegereArt. 25(1) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr de 3 membri aleşi, prin vot secret, de adunarea generala a baroului, pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre avocaţii care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.(2) Adunarea generală a baroului poate hotărî alegerea unor cenzori supleanţi. În caz de încetare a mandatului de cenzor ales, cenzorii supleanţi vor completa comisia de cenzori în ordinea numărului de voturi obţinut la alegeri pentru perioada de mandat rămasă vacantă.(3) Cu ocazia alegerii membrilor comisiei de cenzori se va urmări ca cel puţin unul dintre cenzori să aibă studii economice. 
ConducereArt. 26(1) Conducerea activităţii şi reprezentarea comisiei de cenzori în faţa organelor profesiei şi în raporturile cu autorităţile publice se fac de către preşedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din rândul membrilor săi. 
Atribuţiile comisieiArt. 27(1) Comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a) verifică dacă bilanţul contabil şi raportările fiscale periodice sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele de evidenţă contabilă ale baroului;b) verifică periodic, cel puţin o dată pe trimestru, modul în care este gestionat patrimoniul baroului;c) verifică, cel puţin o dată pe lună şi inopinat, modul în care este ţinut registrul de casă şi sunt gestionate resursele băneşti ale baroului;d) verifică, cel puţin o dată pe trimestru, modul în care sunt realizate creanţele baroului precum şi concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei aprobate de organele profesiei;e) verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţelor contabile de către personalul baroului;f) verifică dacă persoanele care au calitatea de gestionar, în sensul legii, au constituit şi depus garanţiile corespunzătoare;g) verifică modul în care sunt gestionate şi păstrate titlurile de proprietate ale bunurilor ce compun patrimoniul baroului, precum şi titlurile de valoare deţinute de barou;h) formulează şi înaintează decanului şi consiliului baroului propuneri vizând creşterea siguranţei şi eficienţei depozitării resurselor financiare ale baroului;i) îndeplineşte şi alte atribuţii date prin lege comisiilor de cenzori.
Adoptarea hotărârilorArt. 28(1) Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în plenul său şi poate adopta măsuri numai dacă sunt prezenţi două treimi din numărul membrilor săi.(2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 27, lit. „a” , „b” , „d” şi „h” membrii comisiei de cenzori vor delibera împreună cu majoritate simplă de voturi, iar în ceea ce priveşte celelalte atribuţii, aceştia vor putea lucra şi separat, potrivit repartizării făcute de preşedintele comisiei.(3) Evidenţa activităţii Comisiei de cenzori, inclusiv a sarcinilor individuale stabilite pentru unii dintre membrii săi, se va ţine în mod centralizat într-un registru special, numerotat şi sigilat.
Actele ComisieiArt. 29(1) Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare gestionară şi note de propuneri, acte ce sunt prezentate operativ decanului baroului prin înregistrarea în registrul de intrare-ieşire al baroului.(2) În situaţii temeinic argumentate, în exercitarea atribuţiilor şi în îndeplinirea sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, terţi care îşi pot desfăşura activitatea individual ori în forme asociative.(3) Măsurile adoptate de organele profesiei în legătură cu actele întocmite de Comisia de cenzori sau unii dintre membrii săi sunt aduse la cunoştinţa acesteia prin grija decanului baroului, anexându-se obligatoriu la actele de control respective.
RăspunderiArt. 30Membrii Comisiei de cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care îşi duc la îndeplinire mandatul încredinţat de Adunarea generala a baroului. 
SECŢIUNEA A VI-ACOMISIA DE DISCIPLINĂ 
AlegereArt. 31(1) În cadrul Baroului Alba se organizează şi funcţionează Comisia de disciplină, care este independentă de organele de conducere ale baroului, alcătuită din 5 membri, aleşi de Adunarea generala a baroului pe o perioada de 4 (patru) ani.(2) Pot fi membri ai comisiei de disciplină numai avocaţii care au o vechime de minimum 10 ani in profesie.(3) Activitatea comisiei de disciplină este coordonată de Preşedintele acesteia, ales dintre membrii săi .
CompetenţăArt. 32(1) Comisia de disciplină a Baroului Alba judecă, în primă instanţă, în complet de 3 (trei) membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii înscrişi în cadrul acestuia, cu excepţia abaterilor săvârşite de decan şi de membrii Consiliului U.N.B.R.(2) Funcţia de grefier al comisiei de disciplină este îndeplinită de un secretar care nu face parte dintre membrii comisiei de disciplina, desemnat de consiliul baroului.(3) Grefierului păstrează, ţine evidentele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei, sub îndrumarea preşedintelui.(4) Preşedintele comisiei de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:a) ia măsurile necesare pentru organizarea şi buna funcţionare a activităţii comisiei ca instanţă disciplinară;b) primeşte şi repartizează acţiunile disciplinare;c) urmăreşte asigurarea dotărilor tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii completelor de judecată;d) stabileşte, prin tragere la sorţi, componenţa completelor de judecată;e) urmăreşte formarea şi conservarea corespunzătoare a arhivei comisiei;f) informează lunar, în scris, Preşedintele U.N.B.R. în legătură cu sancţiunile disciplinare aplicate avocaţilor de către completele de judecată constituite la nivelul Comisiei.g) desemnează membrii unui alt complet de judecată care urmează să judece eventualele cereri de abţinere sau de recuzare;h) ţine evidenţa centralizată a completelor de judecată care au soluţionat cauzele deduse judecăţii.         Grefierul comisiei de disciplină îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:a) participă la şedinţele completelor de judecată, îndeplinind, sub controlul preşedintelui de complet, atribuţiunile prevăzute de lege şi prezentul regulament;b) întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces;c) întocmeşte actele de procedură dispuse de completul de judecată;d) completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere;e) completează condica şedinţelor de judecată în care se trec dosarele din şedinţa respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numele, prenumele şi calitatea părţilor, numărul dosarului, obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amânării sau, după caz, soluţia pronunţată pe baza minutei întocmite de preşedintele completului;f) comunică părţilor interesate, inclusiv Preşedintelui U.N.B.R. în situaţiile prevăzute în Statut, decizia pronunţată de completul de judecată;g) urmăreşte tehnoredactarea (dactilografierea) motivării deciziei completului de judecatăh) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte sarcini de serviciu trasate de preşedintele comisiei sau cel al completului de judecată.
Evidenţa lucrărilorArt. 33(1)Comisia de disciplină îşi desfăşoară lucrările la sediul baroului. Pentru evidenţa activităţii comisiei de disciplină, se întocmesc şi se păstrează:a) registrul general de dosare în care se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate, adresele, cu menţionarea numelui, prenumelui, calitatea părţilor, natura cauzei, obiectul cauzei, termenele de judecată acordate, soluţia pronunţată, datele comunicării deciziilor, data ieşirii şi reintrării dosarului în arhivă;b) condica şedinţelor de judecată în care se trec dosarele separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a cauzei, soluţia pronunţată şi numărul deciziei, numele şi prenumele membrilor completului şi grefierului de şedinţă. d) registrul de corespondenţă în care se înregistrează, în ordine cronologică, toate adresele şi înscrisurile primite sau expediate de comisie.
Desfăşurare lucrăriArt. 34(1) Actele de sesizare a comisiei de disciplină, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier sau fax, se depun la registratură unde în aceeaşi zi primesc data certă, după care se predau preşedintelui comisiei.(2) După primirea actelor de sesizare, prin rezoluţia preşedintelui comisiei acestea sunt repartizate completului de judecată desemnat de acesta, după care se înregistrează în Registrul general de dosare. Celelalte cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter administrativ, precum şi dovezile de comunicare a procedurilor se înregistrează în Registrul general de corespondenţă, după care se repartizează grefierului în vederea efectuării menţiunilor necesare în registrele comisiei şi ataşarea la dosarul cauzei aflat pe rol, după caz.(3) În ziua fixată pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei de judecată, grefierul comisiei va fi prezent în sala de judecată cu o jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată pentru a pune la dispoziţia părţilor sau reprezentanţilor acestora dosarele spre consultare. Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia.(4) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, grefierul comisiei prezintă oral referatul cauzei prin precizarea obiectului pricinii şi stadiul în care se află judecata acesteia, indicându-se stadiul îndeplinirii procedurii.(5) Pe parcursul desfăşurării şedinţei de judecată, grefierul comisiei va consemna în Caietul de note de şedinţă numărul dosarului, poziţia acestuia pe lista de şedinţă, susţinerile orale din timpul şedinţei, cererile formulate de părţi şi actele depuse de acestea, măsurile dispuse de preşedintele completului, probele administrate, incidentele procedurale ivite, data şi ora când s-a amânat judecarea cauzei, precum şi data şi ora stabilite pentru pronunţarea deciziei.(6) Lucrările şedinţelor completelor de judecată ale comisiei de disciplină nu sunt publice.
Soluţiile pronunţateArt. 35(1) Judecarea cauzelor se face cu precădere, în maximum 60 de zile de la înregistrarea actului de sesizare.(2) Lipsa părţii legal citate nu împiedică judecata.(3) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată sau contestaţie, după caz, şi va fi semnată de toţi membrii completului de judecată.(4) Decizia prin care se soluţionează cauza dedusă judecăţii se adoptă cu majoritate de voturi.(5) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoană interesată, decanul baroului şi preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.
Executarea deciziilorArt. 36(1) Decizia disciplinară rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de părţi şi de organele profesiei şi se pune în executare prin grija decanului baroului.(2) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. 
SECŢIUNEA A VII-ACURTEA DE ARBITRAJ PROFESIONAL A AVOCAŢILOR 
OrganizareArt. 37(1) In cadrul Baroului Alba este organizată şi funcţionează Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor, instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor.
AtribuţiiArt. 38(1) Curtea de arbitraj este competentă să soluţioneze prin arbitraj următoarele litigii profesionale dintre avocaţi, precum şi dintre avocaţi şi justiţiabili, astfel:a) dintre avocaţi, cu privire la relaţiile profesionale dintre aceştia, inclusiv cele cu caracter patrimonial;b) dintre avocaţi titulari ai formelor de exercitare a profesiei, cabinete individuale şi /sau cabinete individuale asociate/grupate, asociaţi şi /sau foşti asociaţi în cadrul formelor de exercitare a profesiei asociative (SCA şi /sau SPRL);c) dintre avocaţi şi formele de exercitare a profesiei de avocat;d) dintre formele de exercitare a profesiei de avocat ;e) dintre avocaţii colaboratori, dintre aceştia şi formele de exercitare a profesiei;f) dintre avocaţii salarizaţi şi formele de exercitare a profesiei;g) care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercitarea profesiei;h) litigiile izvorâte din raporturile juridice care apar la încheierea, executarea sau încetarea contractelor de asistenţă juridică, cu excepţia celor privitoare la onorarii, care rămân în competenţa decanului baroului, potrivit dispoziţiilor art. 132 din Statutul profesiei.(2) în situaţia în care litigiul profesional se naşte între avocaţii membrii ai unor barouri diferite competenţa soluţionării litigiului revine curţii de arbitraj care a fost prima sesizată.
Art. 39(1)Curtea de arbitraj exercită şi celelalte atribuţii prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea curţii de arbitraj a avocaţilor aprobat de Consiliul UNBR în şedinţa din 31.03.2012-
ArbitriiArt.40(1) Curtea de arbitraj se compune din arbitri desemnaţi potrivit procedurilor aprobate prin hotărâre a Consiliului UNBR .(2) Poate fi arbitru orice avocat care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor , se bucură de reputaţie neştirbită , are înaltă calificare şi experienţă în domeniul profesional, cu o vechime de minim 15 ani în profesia de jurist/avocat. (3) Consiliul baroului verifică şi confirmă îndeplinirea de către arbitri a condiţiilor prevăzute la alin. 2.
Colegiul de conducereArt. 41(1) Activitatea curţii de arbitraj este coordonată de către Colegiul de conducere desemnat de Consiliul Baroului Alba pe o perioadă de 4 ani.(2) Colegiul de conducere este compus din 5 membridesemnaţi din rândul avocaţilor înscrişi pe lista de arbitri.(3) Prodecanul baroului este membru de drept al colegiului.
PreşedinteArt. 42(1) Colegiul de conducere este condus de preşedintele curţii de arbitraj şi de un vicepreşedinte, desemnaţi de consiliul baroului.
Modul de lucruArt. 43(1) Colegiul de conducere se întruneşte în şedinţă o dată la trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui curţii. (2) Colegiul lucrează valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (3) Atribuţiile preşedintelui şi cele ale colegiului de conducere al curţii    de arbitraj sunt cele prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea curţii de arbitraj a avocaţilor aprobat de Consiliul UNBR în şedinţa din 31.03.2012.
Plenul CurţiiArt. 44 (1) Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie Plenul Curţii de Arbitraj. (2) Plenul curţii de arbitraj are următoarele atribuţii:a) dezbate informările colegiului de conducere al curţii cu privire la activitatea desfăşurată;b) analizează problemele de drept deosebite apărute în activitatea curţii de arbitraj ;c) analizează propunerile referitoare la arbitrajul profesional;
Tribunalul arbitralArt. 45(1) Litigiile arbitrale se soluţionează de tribunalul arbitral;(2 ) Tribunalul arbitral este tribunalul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor investiţi de părţi prin convenţia arbitrală ori investiţi în conformitate cu Regulile standard de procedură arbitrală, să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru acestea. (3) Soluţionarea litigiilor arbitrale se face numai în baza Regulilor Standard de procedură arbitrală aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a UNBR.
Principii de soluţionareArt. 46(1) Curtea de arbitraj şi completul de arbitri format pentru soluţionarea litigiului se conduc după următoarele principii:a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;b) legalitatea, contradictorialitatea, confidenţialitatea, respectarea dreptului la apărare, tratament egal şi nepărtinitor faţă de părţi;c) constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor;d) acceptarea benevolă de către părţi a jurisdicţiei curţii de arbitraj;e) alegerea liberă a arbitrilor;f) contribuirea la menţinerea şi consolidarea bunelor relaţii dintre părţi;g) caracterul obligatoriu şi definitiv al hotărârii arbitrale.
Art.47(1) Membrii baroului şi conducerea curţii de arbitraj nu au dreptul să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze completul de arbitri.
Taxe arbitraleArt. 48•(1)                 Resursele curţii de arbitraj, pentru acoperirea cheltuielilor legate de soluţionarea litigiilor, se asigură din taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate, stabilite prin „Normele Standard privind taxele şi cheltuielile arbitrale”, aprobate de Consiliul UNBR. 
SECŢIUNEA A VIII-ACOMISIA INCIDENTELOR PROCEDURALE JUDICIARE ŞI ADMINISTRATIVE 
OrganizareArt. 49(1) Comisia Incidentelor Procedurale Judiciare şi Administrative (denumită în continuare Comisia incidentelor procedurale) este alcătuită din 5 membri numiţi de Consiliul Baroului Alba pe o perioadă de 4 ani. (2) Pot fi membri ai comisiei incidentelor procedurale avocaţii care au o vechime de minimum 3 ani în profesie.
PreşedinteArt. 50(1) Activitatea comisiei incidentelor procedurale este coordonată de preşedintele acesteia, ales de membri săi pe o perioadă de 4 ani.
Atribuţii comisieArt. 51(1) Comisia incidentelor procedurale are următoarele atribuţii:a) analizează sesizările şi reclamaţiile şi verifică temeinicia afirmaţiilor făcute în acestea;b) solicită explicaţii, lămuriri sau înscrisuri lămuritoare de la avocaţii care au depus reclamaţiile sau sesizările;c) audiază martorii menţionaţi în cuprinsul sesizării, în situaţia în care se impune;d) centralizează incidentele procedurale judiciare referitoare la: nerespectarea procedurilor, comportamentul judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor; al personalului organelor judiciare; managementul şedinţelor de judecată; managementul dosarului în faza de cercetare penală sau de urmărire penală;e) centralizează incidentele procedurale administrative referitoare la: comportamentul funcţionarilor publici, al salariaţilor autorităţilor administraţiei publice; modul de soluţionare a cererilor şi a sesizărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale;f) redactează memorii şi propune soluţii cu privire la incidentele sesizate, pe care le înaintează Consiliului Baroului;g) face propuneri de îmbunătăţire a relaţiilor avocaţilor cu instanţele de judecată, cu organele de urmărire penală şi cu autorităţile administraţiei publice de pe raza teritorială a Baroului Alba;h) publică în Buletinul Informativ al incidentelor procedurale incidentele pentru care Consiliul Baroului Alba şi-a dat aprobarea.
Şedinţe comisieArt. 52(1) Şedinţele Comisiei incidentelor procedurale nu sunt publice;(2) Şedinţele comisiei se desfăşoară valabil în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor.(3) Comisia incidentelor procedurale adoptă hotărâri cu privire la stabilirea caracterului de incident procedural al unei sesizări în prezenţa şi cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor.
Atribuţii preşedinte comisieArt. 53(1) Preşedintele Comisiei incidentelor procedurale are următoarele principale atribuţii:a) ia măsuri pentru buna organizare şi funcţionare a activităţii comisiei;b) primeşte şi centralizează reclamaţiile şi sesizările;c) informează trimestrial Consiliul baroului despre incidentele procedurale semnalate sau ori de câte ori este nevoie în situaţiile urgente, în vederea publicării acestora sau luării unor măsuri;d) Înaintează Consiliului baroului memoriile şi propunerile vizând îmbunătăţirea relaţiilor avocaţilor cu instanţele de judecată, cu organele de urmărire penală şi instituţiile publice aflate pe raza teritorială a Baroului Alba;e) Asigură publicarea incidentelor în Buletinul Informativ al incidentelor procedurale. 
SECTIUNEA A IX ACASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR – FILIALA ALBA
Organizare şi funcţionareArt. 54(1) Filiala Alba a Casei de Asigurări a Avocaţilor este organizată şi funcţionează ca instituţie autonomă, de interes public, având personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.(2) Organizarea şi funcţionarea Filialei Alba a CAA sunt stabilite prin Statutul CAA.
MembriiArt. 55(1) Sunt membrii de drept ai Filialei Alba a Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii înscrişi în Baroul Alba, care figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi ajutoare sociale.(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale este o condiţie obligatorie pentru exercitarea profesiei de avocat.
ConducereArt. 56(1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală a membrilor filialei; consiliul de administraţie al filialei; preşedintele consiliului de administraţie al filialei.(2) Adunarea generală a filialei este compusă din toţi membrii filialei, se întruneşte anual, la aceeaşi dată cu adunarea generală ordinară a baroului.(3) Adunarea generală a filialei este convocată şi ia hotărâri conform prevederilor Statutului profesiei de avocat referitoare la adunarea generală a baroului, care se aplică în mod corespunzător.(4) Adunarea generală a filialei are atribuţiile prevăzute în art. 148 din Statutul CAA.(5) Activitatea Filialei Alba a Casei de Asigurări a Avocaţilor este condusă de un consiliu de administraţie format din 3 membri, aleşi de adunarea generală a filialei prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani în calitate de avocaţi definitivi, cu avizul prealabil al Consiliului Baroului Alba şi validaţi de consiliul de administraţie al CAA.(6) In vederea aplicării unitare a legii, activitatea Filialei Alba a C.A.A este coordonată de Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor şi de Consiliul Baroului Alba.(7) Consiliul de administraţie al Filialei Alba a Casei de Asigurări a Avocaţilor întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Baroului Alba proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectul planului de investiţii pentru anul următor.(8) Consiliul de administraţie al filialei exercită şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 151 din Statutul CAA.(9) Comisia de cenzori a filialei este formată din 3 membri, aleşi prin vot secret de adunarea generală a filialei, cu avizul prealabil al consiliului baroului, validată de consiliul de administraţie al CAA.(10) Comisia de cenzori exercită controlul financiar al filialei şi întocmeşte raportul anual cu privire la activitatea economico – financiară a filialei pe care îl prezintă adunării generale. De asemenea, întocmeşte rapoarte semestriale pe care le prezintă consiliului de administraţie al filialei şi consiliului baroului.(11) In caz de abatere gravă şi evidentă ori de nereguli financiare, consiliul de administraţie al C.A.A., din oficiu sau la cererea Consiliului Baroului Alba, poate suspenda Consiliul de Administraţie al Filialei. In acest caz consiliul de administraţie al C.A.A. va numi o conducere interimară cu avizul consultativ al Consiliului Baroului Alba, până la organizarea unor noi alegeri, respectiv pană la data primei adunări generale ordinare sau extraordinare a filialei.
Raporturile cu Casa de Asigurări a AvocaţilorArt. 57(1) Raporturile financiar-contabile şi tehnico-organizatorice dintre Casa de Asigurări a Avocaţilor şi Filiala Alba a C.A.A. se stabilesc prin Statutul acesteia.(2) Deciziile Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor referitoare la constituirea şi destinaţiile fondurilor băneşti, criteriile şi modalităţile de stabilire şi calculare a pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale, precum şi modalităţile de realizare a investiţiilor sunt obligatorii pentru conducerea Filialei Alba a C.A.A. 
SECŢIUNEA A X ADISPOZIŢII FINALE 
Intrarea în vigoareArt. 58Prezentul Regulament intră în vigoare după adoptarea sa de către Consiliul Baroului Alba şi publicarea pe website-ul Baroului Alba.