Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Regulamentul Consiliului Baroului Alba

Acasă / Regulamentul Consiliului Baroului Alba

Adoptat prin Hotărârea nr. 107/30.05.2012

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL ALBA

CONSILIUL BAROULUI ALBA – REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI BAROULUI ALBA

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

Art. 1. Consiliul Baroului Alba îşi organizează şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare, precum şi în cadrul departamentelor de activitate.

CAPITOLUL II

DEPARTAMENTELE DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI

Art. 2. La nivelul Consiliului Baroului Alba se organizează şi funcţionează 12 departamente de activitate, cu competenţe specifice:

I. DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIE INTERNA ŞI EXTERNĂ – care are următoarele competenţe:

a) coordonarea activităţii salariaţilor, secretariatului si a prestatorilor de servicii ai Baroului;

b) coordonarea relaţiilor cu furnizorii de utilităţi ai Baroului;

c) pregătirea adunărilor generale;

d) verificarea achitării de către avocaţi a taxelor si a contribuţiilor faţă de Barou, Filiala Alba a C.A.A., U.N.B.R., precum si a asigurărilor profesionale.

e) coordonarea relaţiilor cu U.N.B.R. si cu celelalte barouri membre ale U.N.B.R.;

f) coordonarea relaţiilor cu instituţiile administraţiei publice locale, judeţene si naţionale;

g) coordonarea relaţiilor cu instituţiile cu care avocaţii membrii Baroului Alba sau Baroul ca organizaţie profesională intră in legătură (instanţe, parchete, politie, precum si toate celelalte instituţii sau organizaţii);

h) gestionarea relaţiilor cu toate instituţiile, organismele sau barourile din străinătate;

i) coordonarea activităţii de arhivare a documentelor baroului;

j) coordonarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;

k)coordonarea activităţii de gestionare a patrimoniului baroului;

l) reprezentarea Baroului Alba fata de instituţiile menţionate.

II. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A AVOCAŢILOR STAGIARI are următoarele competenţe:

  • a) coordonează pregătirea profesională a stagiarilor in cadrul organizat de Baroul Alba şi de I.N.P.P.A. – Centrul Teritorial Cluj – Napoca
  • b) verifică pregătirea profesională a avocaţilor stagiari realizată de către avocaţii îndrumători.

III. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAŢILOR – are următoarele competenţe:

a) organizarea de seminarii, colocvii profesionale pentru pregătirea avocaţilor definitivi;

b) asigurarea unui sistem de informare legislativă şi de doctrina;

c) coordonarea activităţii de pregătire profesionala şi conlucrare cu celelalte organisme şi entităţi implicate în procesul de perfecţionare profesională a avocaţilor definitivi;

d) urmărirea realizării activităţii de perfecţionare profesională şi informarea Consiliului Baroului asupra rezultatelor obţinute;

e) aplicarea hotărârilor Congresului avocaţilor şi ale Consiliului UNBR privind pregătirea profesională a avocaţilor, în special în legătură cu noua legislaţie civilă şi penală, de procedură civilă şi de procedură penală.

f) se preocupă pentru asigurarea documentării avocaţilor prin procurarea de cărţi de specialitate juridică, abonamente la reviste şi publicaţii periodice, în format scris şi electronic, pentru accesul la programele legislative în format electronic;

g) asigură amenajarea şi dotarea bibliotecii juridice a baroului.

            IV. DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU MEMBRII BAROULUI ALBA – are următoarele competenţe:

a) verificarea cererilor avocaţilor adresate Consiliului cu propuneri de soluţionare (verificarea tuturor dosarelor privind înfiinţarea, modificarea sau încetarea formelor de exercitare a profesiei);

b) verificarea cererilor avocaţilor legate de Statut şi de calitatea de avocat (suspendări, incompatibilităţi, nedemnităţi, încetarea calităţii etc.);

c) verificarea cererilor de transfer;

d) verificarea cererilor de primire în profesie ;

e) verificarea cererilor de înfiinţare de sedii secundare şi birouri de lucru, controlul avizării şi funcţionarii acestora;

f) supravegherea întocmirii şi reactualizării anuale cu corectitudine a Tabloului avocaţilor, publicarea şi afişarea acestuia conform legii, comunicarea Tabloului cu toate instituţiile;

g) propunerea de strategii şi planuri de dezvoltare ale Baroului Alba şi ale profesiei de avocat.

V. DEPARTAMENTUL DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ – are următoarele competenţe:

a) coordonarea şi controlul aplicării Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară al Baroului Alba;

b) coordonarea şi controlul activităţii serviciilor de asistenţă judiciară de pe lângă instanţele de judecată din Alba – Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj şi Câmpeni;

c) coordonarea activităţii de asistenţă judiciară din oficiu;

d) verificarea cererilor de asistenţă gratuită formulate de instanţe sau de justiţiabili;

e) coordonarea relaţiilor cu instanţele, parchetele, poliţia şi organele administraţiei publice privind asistenţa juridică din oficiu sau extrajudiciară;

f) verificarea modului de întocmire şi actualizare a Registrului de asistenţă judiciară al Baroului Alba în care sunt înscrişi avocaţii ce pot fi desemnaţi pentru acordarea asistenţei judiciare şi a asistenţei extrajudiciare.

VI. DEPARTAMENTUL CONTENCIOS, LITIGII, DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ, MEDIERE, ARBITRAJ, ETICĂ – are următoarele competenţe:

a) asigurarea apărării intereselor şi reprezentării baroului şi a UNBR în litigiile în care sunt părţi;

b) prezentarea lunară în faţa consiliului a situaţiei litigiilor;

c) coordonarea activităţii Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaţilor din cadrul Baroului Alba;

d) coordonarea activităţii Comisiei Incidentelor Procedurale Judiciare şi Administrative din cadrul Baroului Alba;

e) arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituţii, referitoare la litigii, plângeri, reclamaţii.

VII. DEPARTAMENTUL SESIZĂRI , RECLAMAŢII ŞI DISCIPLINĂ – are următoarele competenţe:

a) verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor terţilor cu privire la activitatea membrilor Baroului Alba şi a personalului contractual al baroului;

b) verificarea aspectelor disciplinare şi propunerea de măsuri;

VIII.DEPARTAMENTUL PENTRU APĂRAREA PROFESIEI DE AVOCAT – are următoarele competenţe:

a) prelucrarea şi sistematizarea informaţiilor primite de la toţi membrii Baroului Alba cu privire la orice aspecte privind exercitarea fără drept a profesiei de avocat;

b) redactarea plângerilor penale , a reclamaţiilor, sesizărilor şi oricăror altor petiţii împotriva persoanelor ce exercită fără drept profesia de avocat, urmărirea acestor lucrări şi a soluţiilor adoptate;

c) asigurarea apărării intereselor şi reprezentării baroului şi UNBR în aceste litigii;

d) prezentarea trimestrială sau ori de câte ori este cazul în faţa consiliului baroului a situaţiei litigiilor;

e) arhivarea tuturor materialelor primite de la alte instituţii cu privire la aceste aspecte;

IX. DEPARTAMENTUL BUGET, FINANCIAR ŞI INVESTIŢII – are următoarele competenţe:

a) întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al baroului şi-l prezintă consiliului baroului;

b) verifică modul de utilizare a bugetului baroului;

c) întocmeşte proiectul avizului consiliului baroului cu privire la proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli propus de consiliul de administraţie al Filialei Alba a CAA ;

d) se pronunţă asupra necesităţii şi oportunităţii investiţiilor ce urmează a fi realizate de Baroul Alba;

e) asigură legătura consiliului baroului cu comisia de cenzori;

X. DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢIILE CU MASS – MEDIA – are următoarele competenţe:

a) coordonează relaţiile cu mass – media;

b) informează consiliul baroului în legătură cu evenimentele semnalate în mass – media cu privire la avocaţii şi personalul baroului;

c) exprimă punctul de vedere al Baroului Alba cu privire la activitatea avocaţilor, raporturile acestora cu autorităţile publice şi cu reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale; orice poziţie a consiliului baroului ce urmează a fi prezentată în mass – media va fi discutată în prealabil cu decanul şi cu consilierul coordonator al departamentului în domeniul în care a apărut problema reclamată în mass – media;

d) pregăteşte conferinţele de presă şi organizează alte evenimente la care participă şi reprezentanţii mass – media;

e) coordonează, supraveghează şi dezvoltă pagina de internet a Baroului Alba;

XI. DEPARTAMENTUL PROTOCOL, ORGANIZARE EVENIMENTE, ACŢIUNI CULTURALE, SPORTIVE, UMANITARE, PUBLICAŢII – are următoarele competenţe:

a) organizarea evenimentelor tradiţionale de 8 Martie, Balul avocaţilor, Pomul de Crăciun, Microrevelionul avocaţilor , Zilele Baroului Alba;

b) organizarea unor acţiuni culturale şi sportive;

c) organizarea unor acţiuni umanitare ;

d) realizarea de publicaţii ale avocaţilor.

 XII. DEPARTAMENTUL INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ – are următoarele competenţe:

a) iniţierea de proiecte de lege în sprijinul îmbunătăţirii organizării şi exercitării profesiei de avocat şi a altor activităţi conexe;

b) efectuarea de loby parlamentar pentru prezentarea iniţiativelor legislative şi adoptarea acestora de către Parlamentul României;

c) exprimarea punctului de vedere al Baroului Alba cu privire la diferite proiecte de legi sau la alte demersuri iniţiate de diferite instituţii;

d) ridicarea standardului profesional al avocaţilor prin prelucrarea legislaţiei europene;

e) iniţiază proiecte de hotărâri ale Congresului avocaţilor şi ale Consiliului UNBR în legătură cu exercitarea profesiei de avocat şi cu sistemul de asigurări sociale al avocaţilor .

Art. 3 (1) Fiecare consilier coordonează unul sau mai multe departamente .

            (2) Departamentele cu activitate mai complexă sunt conduse de doi sau mai mulţi consilieri.

Art. 4 (1) Departamentele primesc, prin rezoluţia decanului, cererile, reclamaţiile şi sesizările primite de Baroul Alba de la cetăţeni, autorităţi sau instituţii publice, în legătură cu care fac verificări în termen de cel mult 20 zile.

            (2) În baza verificărilor făcute întocmesc, după caz, proiecte de hotărâri ale Consiliului Baroului Alba sau răspunsuri la cererile, reclamaţiile şi sesizările primite, indicând temeiurile de drept şi motivarea soluţiilor propuse.

            (3) În cazul în care problema de analizat se referă la domeniile a două sau mai multe departamente , acestea vor fi analizate de coordonatorii acestora.

            (4) Actele, lucrările, materialele şi proiectele de hotărâri ce urmează a fi analizate în şedinţa ordinară a consiliului se depun de către consilieri sau de celelalte persoane împuternicite, la secretarul baroului, cel mai târziu cu 3 zile înainte de data ţinerii şedinţei;

            (5) Nerezolvarea în termen a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor primite, pentru motive nejustificate, constituie abatere disciplinară.

Art. 5 Baroul Alba are angajat cu contract individual de muncă un secretar, care este subordonat decanului şi consiliului baroului.

Art. 6 (1) Secretarul baroului are următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi transmite decanului toate cererile , reclamaţiile, sesizările şi alte materiale primite la barou;

b) pe baza rezoluţiei decanului, transmite consilierilor şi altor persoane copii după materialele repartizate în vederea întocmirii, după caz, a rapoartelor, avizelor, proiectelor de hotărâri sau de răspuns;

c) ţine evidenţa datelor până la care trebuie să fie întocmite rapoartele, avizele sau proiectele de hotărâri şi aduce la cunoştinţa decanului situaţiile în care acestea nu sunt întocmite la timp.

d) convoacă , prin e-mail sau în scris , consilierii şi alte persoane pentru a participa la şedinţele Consiliului Baroului Alba sau la alte acţiuni dispuse de consiliu;

e) pregăteşte, pentru consilieri şi invitaţi , materialele ce se prezintă în şedinţele de consiliu, pe baza ordinii de zi stabilită de decanul baroului;

f) tehnoredactează hotărârile şi celelalte materiale adoptate în şedinţele consiliului;

g) transmite hotărârile şi celelalte materiale adoptate de consiliul baroului la persoanele sau la autorităţile publice vizate de acestea;

h) arhivează documentele prezentate şi adoptate de Consiliul baroului;

i) întocmeşte şi păstrează mapa cu hotărârile Consiliului baroului;

j) îndeplineşte şi alte atribuţii transmise de decan sau de Consiliul baroului;

CAPITOLUL III

ŞEDINŢELE CONSILIULUI BAROULUI

Art. 7 (1) Consiliul Baroului Alba se întruneşte în şedinţe ordinare lunare, la sediul baroului.

            (2) Datele şedinţelor lunare ordinare se stabilesc prin hotărâre a consiliului pe durata unui an calendaristic.

Art. 8 (1) Consiliul Baroului Alba se întruneşte şi în şedinţe extraordinare în cazul în care apar probleme urgente a căror rezolvare nu suportă amânare şi asupra cărora urmează să se adopte hotărâri cu aplicabilitate imediată.

Art. 9 (1) Convocarea şedinţei ordinare se face prin decizie a decanului baroului cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea acesteia.

            (2) Convocarea cuprinde şi ordinea de zi propusă pentru şedinţă.

            (3) Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului poate fi făcută de decan şi la cererea a cel puţin 6 consilieri.

 (4) La şedinţele consiliului pot fi invitaţi să participe membri ai baroului (avocaţi) precum şi alte persoane, care au legătură cu problemele analizate.

 Art. 10 (1) Lipsa nejustificată a consilierului de la 3 şedinţe ale consiliului în cursul unui an calendaristic constituie abatere disciplinară.

 Art. 11 (1) Materialele ce urmează a fi dezbătute în şedinţa consiliului se pun la dispoziţia consilierilor de către secretarul baroului cu cel puţin o zi înainte de ţinerea şedinţei.

 (2) În mod excepţional, în cazuri urgente ,privind probleme apărute după data convocării şedinţei de consiliu, consilierul coordonator al departamentului de care ţine actul , lucrarea sau materialul, va propune includerea acestora pe ordinea de zi, urmând ca aceasta să fie cenzurată de către consiliu.

 Art. 12 (1) Şedinţele consiliului sunt prezidate de decan.

 (2) În lipsa decanului, şedinţele consiliului sunt prezidate de prodecan

 (3) Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, consiliul baroului stabileşte un consilier care să prezideze şedinţa , să îndeplinească în tot sau în parte atribuţiile decanului.

 Art. 13 (1) În cadrul şedinţei , consilierii coordonatori ai departamentelor de care ţin actul, lucrarea sau materialul, prezintă rapoartele sau avizele întocmite, proiectul de hotărâre sau de răspuns la solicitările sau reclamaţiile primite.

 (2) După prezentarea fiecărui raport, aviz, răspuns sau proiect de hotărâre au loc dezbateri la care participă consilierii sau invitaţii.

 (3) Lafinalizarea dezbaterilor decanul supune votului consilierilor proiectul de hotărâre sau de răspuns;

 (4) În termen de 5 zile de la data adoptării proiectului de hotărâre sau de răspuns, consilierul coordonator al departamentului care le-a iniţiat le va definitiva ţinând cont de cele stabilite prin hotărârea consiliului şi le va preda secretarului baroului în vederea tehnoredactării şi prezentării pentru semnare de către toţi consilierii care au fost prezenţi la şedinţa de consiliu.

 Art.14 (1) Lucrările şedinţelor consiliului se consemnează în registrul special de procese verbale .

 (2) Procesul verbal de şedinţă se redactează de către unul dintre consilieri şi se semnează de toţi consilierii prezenţi la şedinţă.

 (3) În procesele verbale de şedinţă se consemnează numele şi prenumele consilierilor prezenţi şi a consilierilor lipsă. De asemenea se consemnează numele şi prenumele consilierilor care s-au abţinut ori au votat împotriva proiectelor de hotărâri, a răspunsurilor la materialele prezentate.

 (4) Registrul se păstrează la secretarul baroului.

 (5) Registrul de procese verbale ale şedinţelor consiliului poate fi consultat de către avocaţii interesaţi şi de organele UNBR.

 Art.15 (1) Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii.

 Art.16 (1) În exercitarea atribuţiilor sale consiliul baroului adoptă hotărâri şi decizii.

 (2) Se adoptă hotărâri – cu privire la problemele generale, de principiu, de aplicare şi de interpretare a Legii şi Statutului .

 (3) Se adoptă decizii – cu privire la probleme individuale ale membrilor baroului sau ale cetăţenilor.

 Art.17 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării acestuia, respectiv 25 aprilie 2012.

 (2) După intrarea în vigoare Regulamentul va putea fi modificat, completat sau înlocuit numai cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor în funcţie.

 Art.18 (1) Prin grija secretarului baroului Regulamentul va fi publicat pe pagina de internet a Baroului Alba , va fi comunicat prin e – mail fiecărui avocat din Baroul Alba, precum şi la UNBR.

 Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 51/1995 şi al Statutului profesiei de avocat, fiind adoptat cu votul tuturor consilierilor prezenţi la şedinţă.

                   DECAN                                                                                   PRODECAN

               Av. Rus Ioan                                                                          Av. Boer Marius-Armand

Consilieri

Av. Baco Doina

Av. Bleahu Victor

Av. Călugăr Adnana

Av. Costinaş Marius

Av. Culcea Alexandra

Av. Jidveian Olga

Av. Jurj Liliana

Av. Popa Maria

Av. Scutea Doina