Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / UNBR a transmis Ministerului Finanțelor Publice lista serviciilor juridice prestate de către avocați care ar trebui scutite de plata TVA

UNBR a transmis Ministerului Finanțelor Publice lista serviciilor juridice prestate de către avocați care ar trebui scutite de plata TVA

UNBR a transmis Ministerului Finanțelor Publice lista serviciilor juridice

prestate de către avocați care ar trebui scutite de plata TVA

 

 Serviciile juridice au fost pentru prima dată nominalizate pentru scutire de la plata TVA sau pentru TVA redus în Directiva UE 2022/542, publicată în 6 aprilie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia Permanentă a UNBR a sistematizat serviciile avocațiale care ar trebui să beneficieze de facilitățile Directivei pentru a fi luate în calcul în proiectul normativ care trebuie transpus în legislația națională până în 31 decembrie 2024.

1. Activități și cereri cu caracter necontencios

1.1.  Notificări / adrese / corespondență;
1.2.  Activități de obținere a apostilării actelor / traduceri legalizate
1.3. Asistarea sau reprezentarea părții la mediere /conciliere / negociere;
1.4.  Asistarea/reprezentarea părții în fața instituțiilor publice (altele decât instanțe / parchete / poliție)  sau altor persoane de drept privat;
1.5.  Cereri de strămutare;
1.6.  Cereri de recuzare;
1.7.  Consultațiile juridice, redactare de acte juridice tranzacții /contracte civile / acte adiționale / statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice;
1.8.  Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c, d din Legea 51/1995;
1.9.  Activitățile prevăzute la art.3 lit. g, h din Legea 51/1995;
1.10.  Activitățile prevăzute la art.3 lit. j) din Legea 51/1995.

2. Activități contencioase

2.1. Acțiuni/cereri cu caracter special
2.1.1 cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă;
2.1.2. cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanță președințială;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru;
2.1.6. cereri posesorii.

2.2. Acțiuni şi cereri evaluabile în bani, inclusiv:
a) cereri în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial;
c) prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) acțiunile posesorii;
e) acțiuni petitorii – acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
i) acțiuni având ca temei plata nedatorată/îmbogățire fără just temei;
j) acțiuni în declararea simulației unui act juridic;
k) acțiuni potrivit Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 290/2003;
l) cereri și acțiuni privind legislația fondului funciar;
m) cereri și acțiuni privind materia exproprierilor;
n) cereri și acțiuni în materia uzucapiunii;
o) cereri și acțiuni privind despăgubiri materiale/morale;

2.3.  Acțiunile/cererile cu  caracter nepatrimonial:
2.3.1. Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept nepatrimonial;
2.3.2. Cereri în anularea sau în constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial;
2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc și plata anumitor sume de bani;
2.3.4. Acțiunile în grănițuire;
2.3.5. Cereri privind măsuri asiguratorii luate pe cale separată;
2.3.6. Cereri de suspendare a executării efectelor hotărârilor judecătorești;

2.4. În materia executării silite:
2.4.1. asistenta, reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial;
2.4.2. asistenta, reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial;
2.4.3. contestație la executarea împotriva executării silite înseși, având caracter patrimonial;
2.4.4. contestația la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial;
2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii;
2.4.6 cererile de întoarcere a executării silite;
2.4.7 cereri privind recunoașterea executării străine;

2.5. Acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie:
2.5.1. pentru cererea de divorț  fără minori;
2.5.2. pentru cererea de divorț  cu minori;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorț și care au ca obiect: stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei;
2.5.4. tutelă, curatelă;
2.5.5. punere sub interdicție;
2.5.6. tăgada paternității;
2.5.7. asistare /reprezentare adopție.

2.6. În materia contenciosului administrativ:
2.6.1. redactare plângere prealabilă administrativă;
2.6.2. acțiune contencios administrativ;
2.6.3. suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014;
2.6.4. redactare contestație executare act administrativ fiscal;
2.6.5. acțiune contestație act administrativ fiscal;
2.6.6.  suspendare act administrativ fiscal;
2.6.7. cereri, contestații privind achizițiile publice în fața CNSC;
2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC;

2.7 . Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești  în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare:
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvență;
2.7.2. asistență, reprezentare procedură insolvență fond;
2.7.3. contestații și cereri  în procedura insolvenței;
2.7.4. retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA;

2.8. În materie contravențională:
2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției;

2.9. Acțiunile și cererile în materie de carte funciară;

2.10 Acțiuni și cereri în materia societăților comerciale privind Legea 31/1990 și alte legi speciale:
a) cereri de intervenție înregistrare acte/mențiuni ONRC;
b) plângere împotriva rezoluției Directorului ONRC;
c) acțiuni privind excludere, retragere, dizolvare, anulare hotărâre AGA.

2.11. Cererile privind  litigiile de muncă și drepturi și obligații  cu caracter social:
2.11.1. contestații împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea și încetarea CIM;
2.11.2. stabilirea și plata pensiilor, precum și alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
2.11.3. stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, a ajutorului social, a alocației de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor forme de protecție socială prevăzute de lege.

Scrisoarea UNBR transmisă Ministerului Finanțelor Publice: descarcă fișier PDF

Articolul UNBR a transmis Ministerului Finanțelor Publice lista serviciilor juridice prestate de către avocați care ar trebui scutite de plata TVA apare prima dată în UNBR.