Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Anunțuri  / Protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba

Protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba

Protocol de colaborare privind educația juridică

în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba

Parteneriat instituțional pentru sprijinirea implementării Proiectului de educație la nivel preuniversitar „Fii avocat în școala ta!”

Durata: 2022/2023

Tipul acordului: Protocol de colaborare

Parteneri:

Baroul Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Teilor, nr.15, Cod fiscal 4331589, reprezentat prin decan – Av. Mihai Baco

Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în Strada Gabriel Bethlen 7, Alba Iulia,  510009, reprezentat prin Inspector Școlar General profesor Cornel Sandu;

Preambul

Recunoscând importanța deprinderii cunoștințelor elementare de drept și a promovării unei culturi a legalității și a responsabilității în societate, menite să încurajeze, de la o vârstă fragedă, respectul față de lege, echitatea socială și atitudinea civică,

Ținând seama de riscurile provenite din lipsa unor minime cunoștințe juridice și de faptul că orice act educațional este, în esență, preventiv, astfel încât inițierea în drept încă din școală are un rol important în combaterea violenței și delincvenței juvenile,

Având în vedere că  educația juridică este o abilitate inter-curriculară, iar dobândirea de către tineri a unor minime noțiuni de drept contribuie la o societate democratică sănătoasă, inclusiv printr-o mai bună înțelegere a unor noțiuni și concepte prezente în cadrul altor materii,

     Având în vedere că avocații au un rol esențial în promovarea statului de drept și a unei culturi a legalității, precum și a valorilor și atitudinii pozitive față de lege a generațiilor viitoare și pot inspira tinerii să devină cetățeni activi, să ia decizii responsabile din punct de vedere etic în viața lor de zi cu zi și să demonstreze empatie și respect pentru ceilalți membri ai societății,

Având în vedere că, în cadrul deschis și flexibil al modulelor de educație juridică non-formală în școli, elevii pot fi încurajați să reflecteze și să își exprime opinia cu privire la probleme juridice din viața cotidiană,

Părțile convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ în domeniul proiectelor educaționale cu tematică juridică.

I. SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Prezentul Protocol de colaborare se încheie în scopul mobilizării resurselor părților pentru promovarea și implementarea eficientă a proiectelor de educație juridică non-formală în învățământul preuniversitar din județul Alba prin facilitarea accesului elevilor la cunoștințe elementare în privința drepturilor și responsabilităților lor, dar și a răspunderii lor civile și penale.

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

a) Protocolul are ca obiect desfășurarea de acțiuni comune de educare, informare, consiliere și monitorizare pentru înlesnirea implementării educației juridice în învățământul preuniversitar din Județul Alba.

b) O primă etapă de realizare a activităților prevăzute se desfășoară în perioada 15.03.2022 – 15.06.2022, în cadrul Proiectului „Fii avocat în școala ta!”, proiect inițiat, finanțat și implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România.

III. CATEGORIILE DE BENEFICIARI

Elevii din școli gimnaziale și licee din unitățile de învățământ de pe raza județului Alba.

IV. ACTIVITĂȚI

în temeiul prezentului protocol, Educația juridică se va realiza prin::

a) expuneri în cadrul unităților școlare pe teme de educație juridică în modalitate non-formală, de către avocații selectați de Barou;

b) organizarea unor evenimente pentru elevi, precum concursuri pe teme juridice, procese simulate, cluburi de dezbateri juridice, sondaje etc.;

c) vizite ale elevilor în sediile facultăților de drept, ale baroului, instanțelor judecătorești și ale altor instituții juridice sau de ordine publică;

d) distribuirea de materiale informative privind tematicile abordate.

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI COLABORAREA PĂRȚILOR

Fiecare parte desemnează câte un coordonator cu drept de decizie pentru implementarea proiectului, în termen de 3 zile de la semnarea prezentului Protocol.

Coordonatorii vor colabora în special cu privire la următoarele aspecte:

 1. aprobarea temelor generale de discuție pentru sesiunile de instruire specifice educației juridice în unitățile de învățământ preuniversitar;
 2. stabilirea calendarului activităților care vor fi derulate în baza prezentului protocol, precum și a locațiilor de desfășurare a acestora;
 3. realizarea unor demersuri pentru mediatizarea activităților desfășurate;
 4. evaluarea colaborării părților din perspectiva prezentului protocol, prin intermediul unui raport anual;
 5. asigurarea accesului la lucrări de specialitate, materiale documentare și date statistice, în vederea realizării activităților;
 6. participarea la mese rotunde, întâlniri de lucru, care vizează aspecte de interes comun;
 7. identificarea spațiilor-suport pentru desfășurarea activităților proiectate;
 8. efectuareade orice alte activități necesare pentru implementarea prezentului Protocol.

VI. BAROUL

 1. Organizează selecția și instruirea avocaților în vederea realizării activităților de educație juridică non-formală. Activitatea derulată de avocați, în temeiul prezentului protocol, nu constituie activitate didactică și se realizează în mod voluntar și neremunerat;
 2. Redactează proiectele educaționale și materialele informative;
 3. Coordonează și monitorizează derularea  activităților desfășurate de avocați în școli;
 4. Realizează diseminarea rezultatelor proiectului, prin menționarea instituțiilor partenere;
 5. La activitățile desfășurate de instituția inițiatoare pot fi invitate și alte persoane din cadrul instituțiilor publice, române sau străine, din societatea civilă sau din mediul de afaceri, în mod voluntar și neremunerat.

VII.INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

 1. Facilitează, prin intermediul unităților de învățământ preuniversitar, accesul în instituțiile de învățământ al avocaților și al altor persoane invitate, în vederea derulării sesiunilor de educație juridică non-formală;
 2. Permite și facilitează participarea cadrelor didactice și elevilor la desfășurarea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor Protocolului de colaborare, conform reglementărilor legale în vigoare;
 3. Participă, prin reprezentați desemnați, la derularea proiectelor educaționale de promovare a Educației Juridice în unitățile de învățământ de pe raza Județului;
 4. Colaborează la întocmirea și avizarea proiectelor;
 5. Monitorizează, evaluează și diseminează rezultatele proiectelor;
 6. Asigură materiale informative și formative de interes comun.

VIII. CHELTUIELI

Cheltuielile necesare organizării desfășurării activităților din prezentul Protocol vor fi acoperite din bugetele instituțiilor semnatare, în funcție de rolul fiecărei părți sau prin atragerea de fonduri externe, în condițiile legii.

IX. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR

Instituțiile semnatare vor asigura confidențialitatea informațiilor transmise și a provenienței lor. Numele partenerilor va fi menționat în toate materialele și evenimentele de informare și promovare.

X. MODIFICAREA PROTOCOLULUI

Instituțiile semnatare au fost de acord cu prezentul Protocol de colaborare. Orice modificare sau completare la prezentul protocol se realizează cu acordul comun, scris, al ambelor părți.

XI. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și va fi valabil până la sfârșitul anului școlar 2022-2023, cu posibilitatea de prelungire, dacă nici una dintre părți nu va comunica celeilalte intenția de a-l denunța.

XII. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Partenerii convin că prezentul Protocol va înceta în următoarele situații:

a) prin acordul partenerilor;

b)  în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute prin prezentul Protocol de către una din părți, cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în scris nerespectarea obligațiilor acceptate prin semnarea prezentului Protocol și să solicite remedierea situației create; în cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligațiilor sale, Protocolul încetează în termen de 15 zile de la data notificării;

c) prin împlinirea duratei convenite de parteneri, dacă una din părți își exprimă refuzul de a se prelungi de drept durata Protocolului;

d) în caz de forță majoră.

XIII. FORȚA MAJORĂ:

a) Niciuna din părțile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza prezentului Protocol, dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege;

b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

XIII DISPOZIŢII FINALE

a) Toate litigiile care pot rezulta din aplicarea sau interpretarea prezentului Protocol de colaborare se vor rezolva pe care amiabilă.

b) Acest Protocol de colaborare nu conferă niciunei părți dreptul de a angaja cealaltă parte în acte de comerț / evenimente / proiecte fără acordul scris al acesteia din urmă, conform clauzelor din acest acord.

Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE s-a încheiat astăzi, 30.03.2022, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.