Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Președintele României a promulgat actul normativ care aduce modificări în legea profesiei: Avocaților din oficiu li se vor deconta cheltuielile de transport de la domiciliul sau sediul profesional până la locul în care își desfășoară activitatea, iar onorariile vor fi indexate anual cu indicele de inflație stabilit de INS. În plus, avocații vor primi un onorariu parțial dacă urmărirea penală depășește 60 de zile.

Președintele României a promulgat actul normativ care aduce modificări în legea profesiei: Avocaților din oficiu li se vor deconta cheltuielile de transport de la domiciliul sau sediul profesional până la locul în care își desfășoară activitatea, iar onorariile vor fi indexate anual cu indicele de inflație stabilit de INS. În plus, avocații vor primi un onorariu parțial dacă urmărirea penală depășește 60 de zile.

Flash Info, 11 aprilie 2023

Președintele României a promulgat actul normativ care aduce modificări în legea profesiei: Avocaților din oficiu li se vor deconta cheltuielile de transport de la domiciliul sau sediul profesional până la locul în care își desfășoară activitatea, iar onorariile vor fi indexate anual cu indicele de inflație stabilit de INS. În plus, avocații vor primi un onorariu parțial dacă urmărirea penală depășește 60 de zile.

 

Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

PL-x nr. 58/2023 devine Legea nr. 89/2023

 

Articol unic. – Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 28, se introduce un nou articol, art. 281, cu următorul cuprins:
„Art. 281
(1) În exercitarea profesiei, avocatul are dreptul de a obține datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor legale de asigurare a accesului justițiabilului la justiție într-un termen rezonabil și de acordare a asistenței juridice.
(2) Aceste informații nu pot fi utilizate decât în scopul pentru care au fost cerute, fiind interzisă, sub sancțiunile prevăzute de lege, divulgarea lor către terțe persoane sau utilizarea lor pentru crearea unei baze de date personale.”

2. După articolul 59, se introduce un nou articol, art. 591, cu următorul cuprins:
„Art. 591
(1) Instituțiile cu atribuții privind evidența persoanelor au obligația ca la cererea U.N.B.R., formulată în baza solicitării unui avocat, să comunice datele cu caracter personal înregistrate în Registrul Național de Evidența Persoanelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale de asigurare a accesului justițiabilului la justiție într-un termen echitabil și de acordare a asistenței juridice.
(2) Dreptul de a obține date cu caracter personal înregistrate în Registrul Național de Evidența Persoanelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale îl au și barourile, respectiv Casa de Asigurări a Avocaților, pentru întocmirea și actualizarea tabloului avocaților, gestionarea fondului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către toate entitățile implicate în activitățile reglementate de prezenta lege se efectuează cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a altor acte normative incidente din domeniul protecției datelor personale.”

3. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Mandatele membrilor Consiliului U.N.B.R., Comisiei permanente a U.N.B.R., Comisiei centrale de cenzori și Comisiei centrale de disciplină încetează la data alegerii noilor membri.”

4. La articolul 81, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 81. – (1) Pentru asistența judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii și volumului activității desfășurate în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public, precum și la decontarea cheltuielilor de transport dacă activitatea de asistență judiciară se desfășoară într-o altă localitate decât localitatea de domiciliu sau localitatea în care își are sediul profesional. Decontarea cheltuielilor de transport se face pe bază de documente justificative, care au înscrise prețul și data eliberării, cum ar fi: bonul de carburant, legitimațiile de călătorie, biletele de tren, biletele de avion, tichetele, documentele care fac dovada achitării taxelor plătite pe timpul și în legătură cu deplasarea.”

5. La articolul 81, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) şi (32), cu următorul cuprins:
„(31) În situația asistenței judiciare acordate în faza urmăririi penale, dacă aceasta depășește perioada de 60 de zile, onorariul provizoriu stabilit de organul judiciar va fi plătit avocatului, urmând ca la terminarea urmăririi penale, onorariul provizoriu să fie dedus din onorariul definitiv stabilit de organul judiciar, în baza referatului scris cu privire la prestația avocațială efectivă.
(32) În situația în care după încasarea onorariului provizoriu, avocatul încetează acordarea asistenței juridice anterior terminării urmăririi penale, organul judiciar dispune, în funcție de prestația avocațială efectivă, asupra onorariului cuvenit pentru activitatea efectiv prestată, eventualele diferențe urmând a fi restituite.”

6. La articolul 84, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Anual, onorariile pentru asistența judiciară stabilite prin protocolul încheiat între U.N.B.R., Ministerul Justiției și Ministerul Public, se indexează cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

Articolul Președintele României a promulgat actul normativ care aduce modificări în legea profesiei: Avocaților din oficiu li se vor deconta cheltuielile de transport de la domiciliul sau sediul profesional până la locul în care își desfășoară activitatea, iar onorariile vor fi indexate anual cu indicele de inflație stabilit de INS. În plus, avocații vor primi un onorariu parțial dacă urmărirea penală depășește 60 de zile. apare prima dată în UNBR.