Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 11-12 martie 2022

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 11-12 martie 2022

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 11-12 martie 2022

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Celebrarea a 150 de ani de la înființarea Baroului Prahova;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 10-11 decembrie 2021 și al consultării prin mijloace electronice (email) a Consiliului UNBR în perioada 08-10.02.2022. Informare privind ședința Președintelui UNBR cu decanii din 27 februarie 2022, în problematica acordării asistenței extrajudiciare pentru refugiații din Ucraina;
3. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2022;
4. Aprobarea Strategiei de comunicare a UNBR pentru 2022;
5. Măsurilor de reformare a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA). Supunerea spre dezbatere și aprobare a Proiectelor Statutului INPPA și Metodologia de recunoaștere a pregătirii continue, așa cum au fost avizate în ședința Comisiei Permanente (sistem videoconferință) din 18 februarie 2022. Informare privind adoptarea de către Comisia Permanentă a Regulamentului de organizare și funcționare a INPPA și a Regulamentul-Cadru al centrelor teritoriale, care intră în vigoare sub rezerva adoptării de către Consiliul UNBR a Statutului INPPA și Metodologia de recunoaștere a pregătirii continue;
6. Analizarea execuției bugetare 2021 a UNBR; Adoptarea proiectului de buget al UNBR pentru 2022, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 2/2021; Date financiare privind INPPA;
7. Adoptarea proiectului de buget al CAA pentru 2022, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 3/2021;
8. Informare privind activitatea Grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR; Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente privind constituirea Grupului de lucru al Consiliului UNBR, denumit Departamentul de Educație Juridică al UNBR (DEJ).
9. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client, Proiectul Cartierul pentru justiție); Aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice;
10. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
11. Lucrări curente;
12. Diverse.

La ședință au participat în calitate de invitați următorii:
– domnul Bogdan Ilea, ministru secretar de stat la Ministerul Justiției; Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean; Alexandru Vane, subprefectul județului Prahova, Ionel Stănescu, vicepreședintele Curții de Apel; Crina Letea, președintele Tribunalului Prahova; Alin Ene, Președintele Judecătoriei Ploiești și istoricul Lucian Vasile, membri ai Consiliului Baroului Prahova și ai Baroului Prahova la evenimentul prilejuit de celebrarea a 150 ani de la înființarea Baroului Prahova;
– domnul Robert-Marius Cazanciuc, Vicepreședintele Senatului.
Toți vorbitorii au subliniat importanța momentului pentru profesie la nivel național și faptul că alegerea desfășurării Consiliului UNBR la Ploiești a fost un demers lăudabil întrucât Baroul Prahova sărbătorește o activitate prestigioasă de 150 de ani de la înființare și s-a remarcat prin personalitățile sale și eforturile de a da o evoluție pozitivă avocaturii.

Din dezbaterile asupra ordinii de zi au rezultat următoarele:

1. Consiliul UNBR a luat act de propunerile Comisiei Permanente privind Strategia de comunicare pentru 2022 și a temei principale a anului 2022, precum și de cea privind organizarea unui congres tematic. După dezbateri, Consiliul aprobă ca temă principală a anului 2022, care se constituie și ca tematică a Congresului „Avocatura azi. Tendințe și perspective”.
S-a luat act de faptul că, pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei de dezvoltare a profesiei de avocat la nivel național, este esențială comunicarea internă între avocați, barouri și structurile centrale ale UNBR. Cunoașterea problematicilor locale, confruntarea acestora pentru a sintetiza provocările comune sunt elemente cheie pentru a găsi cele mai bune soluții. Având în vedere că profesia de avocat nu s-a confruntat niciodată cu așa multe schimbări care acționează simultan: criză economică și sanitară, sărăcirea unei părți a forței de muncă, concurență globalizată, inteligență artificială, concurența din alte profesii, strategia propune organizarea de către barouri de dezbateri / mese rotunde / conferințe pe teme ce vizează organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
Strategia de comunicare propune și o serie de teme generale de dezbatere, dar barourile pot impune și alte teme subsumate Temei principale. Se propune organizarea, la nivelul barourilor, a unor evenimente de 1 zi, în zilele de vineri sau sâmbătă, pentru a nu împiedica activitățile profesionale ale avocaților. Cu aproximativ o lună înainte de data programată pentru dezbatere, decanul baroului unde urmează a avea loc conferința, va propune una sau mai multe teme de actualitate și va ruga colegii avocați din barou să trimită întrebări, solicitări, propuneri de discuție. UNBR, prin reprezentanții săi, va fi alături de barouri în aceste demersuri prin prezența la eveniment, analiza integrată a problematicilor locale, identificarea soluțiilor și integrarea lor într-o strategie de dezvoltare a profesiei care să stea la baza unor reglementări moderne cu privire la profesia de avocat. Decanii barourilor vor putea invita la eveniment avocați care au pus probleme relevante în legătură cu tematica propusă, precum și reprezentanți ai altor profesii, dacă consideră necesar, în funcție de tematica evenimentului.
Se vor organiza campanii în contextul Congresului Avocaților 2022 și al Consiliilor UNBR.
Revista Avocatul, editată sub auspiciile Fundației Constantin Naumescu, va cuprinde titlurile avocaților care trimit spre publicare lucrări ce au legătură cu tema Congresului și cu tema centrală a anului 2022, cele mai meritorii fiind premiate. Se mandatează Comisia Permanentă să întreprindă acțiunile necesare pentru punerea în practică a celor decise (anunț, numire comitet de redacție etc)

2. În urma propunerii Comisiei Permanente, după analiza ofertelor de cazare/locație de ședință, Consiliul UNBR a decis schimbarea perioadei de desfășurare a Congresului avocaților 2022 pentru 17-18 iunie 2022 (mai devreme cu o săptămână), la Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental). Schimbarea se impune din considerente ce țin de avantaje de ordin financiar, cât și de faptul că, atât cazarea (pentru toți delegații), cât și locul de desfășurare a ședințelor vor fi în aceeași incintă. În mod corespunzător, se vor devansa și zilele de desfășurare a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR premergătoare ședinței Congresului.

3. Consiliul UNBR a luat act de execuția bugetară a UNBR pentru 2021, realizată conform datelor centralizate până la data de 22.02.2022, care se dovedește a fi pozitivă. Având în vedere Decizia Curții Constituționale din 04 noiembrie 2021, care va avea ca efect scăderea veniturilor obținute ca urmare a activității Registrului, propunerea de buget a UNBR pentru 2022 are în vedere echilibrul dintre venituri și cheltuieli (10.650.000 lei venituri – 10.650.000 lei cheltuieli).

4. Consiliul UNBR a luat act de informarea Președintelui CAA privind faptul că nu s-au desfășurat încă majoritatea adunărilor generale ale filialelor care să aprobe proiectele lor de buget, în vederea prezentării unui proiect de buget consolidat al sistemului. Un astfel de proiect va fi prezentat la proxima ședință.
Consiliul UNBR a luat act de informarea potrivit căreia, la ședința viitoare, CAA va înainta o proiecție privind dezvoltarea viitoare a CAA, precum și proiectul privind pensiile facultative. Până atunci conducerea CAA va continua întâlnirile cu conducerea filialelor și decanii barourilor, următoarea fiind programată la Alba-Iulia (martie) și, ulterior, la Suceava, Constanța și București.

5. Consiliul UNBR a luat act de aprobarea de către Comisia Permanentă a constituirii Grupului de lucru intitulat „Departamentul de promovare a educației juridice în școli” (DEJ), care va urmări realizarea scopului proiectului derulat de UNBR “FII AVOCAT ÎN ȘCOALA TA!”. Constituirea grupului de către Comisia Permanentă a fost determinat de urgența apărută ca urmare a punerii în aplicare la nivelul Ministerului Educației Naționale a Legii nr.273/2021. Consiliul a ratificat decizia de constituire și activitatea de până în prezent a grupului (realizarea Protocoalelor cu Inspectoratele județene de specialitate și unitățile de învățământ, procesele verbale de realizarea modulelor de educație juridică, tematica etc). S-a decis ca decanii să poarte întreaga responsabilitate în procesul de implementare a proiectului, inclusiv în ce privește desemnarea coordonatorului de la nivelul baroului.

6. Consiliul UNBR a luat act de Rapoartele de activitate ale următoarele grupuri de lucru ale Consiliului UNBR:
• GL1 – privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (ședințele din 15.12.2021, 10.01.2022, 17.01.2022 și 25.01.2022), referitor la elaborarea unui nou proiect de lege a profesiei de avocat /modificarea și completarea celei în vigoare;
• GL2 – privind fiscalitatea profesiei de avocat – s-a luat act de propunerea de respingere înaintată Consiliul UNBR referitor la solicitarea privind emiterea unei hotărâri cu caracter interpretativ relativ la prevederile art. 1, alin. 11 și 13 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin O.M.F.P. nr. 2100 / 2020 (se va analiza în ședința
• GL4 – privind problematica CAA (ședințele din 27.01.2022 și 24.02.2022) – a fost demarată activitatea grupului, care urmează a se întâlni de regulă, în ultima joi a fiecărei luni, în format videoconferință; s-au analizat toate propunerilor privind legislația CAA aflate pe agenda grupului, inclusiv a celor formulate cu ocazia Congresului avocaților din 2021:
– punerea in aplicare a contribuției facultative; întocmirea Regulamentului privind contribuția facultativă – Grupul de lucru apreciază că se impune a fi solicitat punctul de vedere al Consiliului CAA, urmând ca ulterior GL4 să își formuleze propriul punct de vedere;
– completarea art. 86, abrogarea alin. (2) din art.88, modificarea articolului 89, abrogarea art. 104, modificarea articolului 138 din Legea 72/2016 (înaintate la Congresul avocaților din 2021) – a fost analizat impactul primelor două propuneri și s-a decis amânarea pentru ședința viitoare pentru a fi cerute informații de la CAA;
• GL7 – privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității – participarea la focus-grupurile din cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor pentru entitățile raportoare din categoria profesiilor non-financiare și pentru organismele de auto-reglementare din 15.12.2021, analiza proiectului de Acord de cooperare între ONPCSB și UNBR, precum și a unui Ghid de identificare a Beneficiarului real, analiza unui Chestionar de Eficiență și a unui Chestionar Conformitate Tehnică de la MONEYVAL; s-au aprobat răspunsurile din Chestionarul de Eficiență și Chestionarul Conformitate Tehnică de la MONEYVAL propuse spre a fi înaintate către Oficiu (ONPCSB).

7. După prezentarea Proiectul LegitimID (SMIS 12961) privind asigurarea identitatea digitale (în special a implementării Cardului LegitimId și a infrastructurii aferente), inclusiv prin intervenția prin videoconferință a domnului Octavian Oprea, Vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Consiliul UNBR a decis ca GL6 să analizeze avantajele pentru profesie care ar decurge din implementarea acestui proiect (se prevăd inclusiv fonduri nerambursabile) și continuarea operațiunilor pilot demarate până în prezent.

8. Consiliul UNBR a luat act de informările privind proiecte cu impact economic:
a). Platforma UNBR de intermediere avocat client – GL6 (Grupul de lucru al Consiliului privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat) a identificat o platformă de acest tip, denumită „cautavocat.ro” (statică, așa cum s-a decis în ședința Consiliului UNBR din 10-11 decembrie 2021) deținută de Baroul Constanța, care poate fi transferată către UNBR și transformată pentru a cuprinde avocați la nivel național. După dezbateri, Consiliul UNBR a aprobat realizarea platformei având ca bază platforma deținută de Baroul Constanța, urmând să se facă diligențele necesare pentru a se demara funcționarea până la ședința Congresului avocaților 2022.
b). Proiectul Cartierul pentru justiție – proiectul s-a accelerat în urma solicitării exprese a finanțatorului; în prezent, arhitectul UNBR conlucrează cu experții ministerului Justiției pentru optimizarea spațiilor cuvenite UNBR în cadrul proiectului (aspecte privind parcarea, căile de acces etc).

9. După dezbateri, Consiliul UNBR a aprobat Regulamentul privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice.

10. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind activitatea operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară în sensul că de la ședința trecută până în prezent activitatea Registrului, inclusiv la nivel de încasări, s-a desfășurat normal, fără incidente sau aspecte care necesită intervenția Comisiei Permanente/Consiliului UNBR. Un raport detaliat va fi înaintat pentru ședința viitoare.

11. Consiliul UNBR a luat act de punerea în aplicare a Campaniei UNBR și a barourilor din țară „Avocați pentru Refugiați”: Ghid bilingv româno-ucrainean, telefon verde dedicat exclusiv cetățenilor ucraineni și o listă a avocaților care pot oferi asistență juridică gratuită, care a fost decisă în ședințele Comisiei și a Președintelui UNBR cu decanii (în sistem videoconferință) din 25 februarie 2022, respectiv 27 februarie 2022. Pe website-ul UNBR sunt menționate toate activitățile de sprijin ale barourilor și ale UNBR referitor la criza refugiaților din Ucraina, din 26 februarie 2022 până în prezent.
În cadrul ședinței au prezentat informări decanii Barourilor Suceava și Maramureș, ca fiind cele mai implicate, ca urmare a faptului că punctele de trecere a frontierei se află pe teritoriul județelor în cauză. Consiliul a aprobat toate acțiunile demarate până în prezent, urmând ca acestea să continue.

12. Consiliul UNBR a luat act de aprobarea de către Comisia Permanentă a Regulamentului INPPA și a Regulamentul Centrelor INPPA (care vor intra în vigoare după aprobarea primelor două proiecte de către Consiliul UNBR) și de avizarea proiectelor Statutului INPPA și Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, ce trebuie adoptate de către Consiliul UNBR.
După dezbateri, Consiliul UNBR a aprobat ambele proiecte, astfel că toate au intrat în vigoare de la data adoptării, 12.03.2022).

13. Consiliul UNBR Permanentă a luat act de execuția bugetară a INPPA pentru 2021, care se dovedește pozitivă, astfel că nu este nevoie de sprijinul financiar anual prevăzut a fi acordat de către UNBR. Consiliul UNBR a aprobat proiectul de buget al INPPA pentru 2022, care este conceput cu cheltuieli mai mari decât veniturile, ca urmare a scăderii semnificative a numărului de cursanți față de perioada 2019-2020 (mai puțin de jumătate). S-a luat act de faptul că taxele de școlarizare sunt cele aprobate în 2011. Eventualul dezechilibru bugetar care va reieși din execuție va fi acoperit de către UNBR.

14. Consiliul UNBR a soluționat 54 lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 26 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat Consiliul UNBR a ratificat ajutoare aprobate în prealabil de Comisia Permanentă, în perioada dintre ședințele Consiliului, în cuantum de 453.000 lei.

Articolul Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 11-12 martie 2022 apare prima dată în UNBR.