Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 decembrie 2021

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 decembrie 2021

Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 decembrie 2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului UNBR din 10-11 septembrie 2021;
2. Analiza Proiectului de modificare/completare a Statutului profesiei de avocat, conform celor decise în ședința Consiliului UNBR din 10-11 septembrie 2021, înaintat de Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) și a Raportului privind propuneri înaintate ulterior ședinței către grup;
3. Analiza Propunerii GL1 privind modificarea/completarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995, conform celor decise în ședința Consiliului UNBR din 10-11 septembrie 2021;
4. Analizarea și aprobarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2022;
5. Ratificarea Deciziei Comisiei Permanente de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021 și Informare privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2021;
6. Aprobarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2022;
7. Analizarea execuției bugetare 2021 și aprobarea rectificării bugetului pe anul 2021;
8. Analiza și aprobarea Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice;
9. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Finalizarea contractului de proiectare pentru Cartierul Justiției în urma rezultatului negocierii pentru îndeplinirea mandatului dat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 196/10-11.09.2021, Platforma UNBR de intermediere avocat client);
10. Lucrări curente;
11. Diverse.

La ședință au participat în calitate de invitați următorii:

–  din cadrul Parlamentului României, dna av. Laura Vicol, Președintele Comisiei Juridice și de Imunități a Camerei Deputaților, Iulia Scântei, Președintele Comisiei Juridice a Senatului și dl. Robert-Marius Cazanciuc, Vicepreședintele Senatului;

– dl. av. Dorin Popescu, Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova și dl. av. Alexandru Țurcan, Decanul interimar al Baroului Chișinău.

Toți invitații au subliniat preocupările pentru o relație bilaterală de cooperare în vederea implementării proiectelor și dezideratelor comune privind legislația profesiei de avocat, Proiectul „Cartierul pentru Justiție”, realizarea unei reale și efective independențe în exercitarea profesiei de avocat, conform normelor europene. În acest context au fost subliniate acțiunile UNBR din 2021 în campania „Apărarea apărării”- https://www.unbr.ro/campania-apararea-apararii-2020-2021/.

Din dezbaterile asupra ordinii de zi au rezultat următoarele:

1. Consiliul UNBR a analizat materialul prezentat de CAA privind indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2022 privind:

– venitul de referință (art. 22 alin. (1) din Legea 72/2016);
– valoarea punctului de pensie, în funcție de situația financiară a sistemului (art. 66 și art. 67 alin. (1) și (2) din Legea 72/2016);
– cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului (art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016);
– fondul de funcționare al CAA (art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016);
– programul anual de investiții al CAA (art. 53 lit. x) Statut CAA);
– cuantumul și modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale (art. 89 și 93 din Legea 72/2016);
– cuantumul ajutorului de deces (art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016);
– fondul de rezervă (art. 13 alin. (3) din Legea 72/2016);
– nivelul contribuțiilor (art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016};
– punctajul maxim de pensie (art. 64 alin. (7) din Legea 72/2016).

S-a luat act de propunerea Consiliului de administrație a CAA de a mări nivelul indicatorilor cu rata inflației pe anul 2021, singura dată certă la acest moment fiind, conform datelor INSSE, procentul inflației de 7,94% pentru perioada octombrie 2020 – octombrie 2021.

Din informațiile prezentate au reieșit următoarele:

– performanța sistemului CAA se păstrează și asigură o pensie de peste 4 ori mai mare decât sistemul public pentru aceeași contribuție, în condițiile în care se acoperă și alte drepturi de asigurări sociale, altele decât pensia (din contribuția la sistem, 85% se îndreaptă spre sistemul de pensii și 15% spre sistemul de alte asigurări sociale – ajutor pentru creșterea copilului, ajutor de deces etc)

– în baza rezultatelor expertizelor actuariale ale sistemului se indică o subfinanțare pe termen mediu și lung, cu efect asupra ratei de finanțare din cauza faptului că în ultimii ani s-au majorat doar cuantumul drepturilor de asigurări sociale (venitul de referință, punctul de pensie etc) fără a crește în mod corespunzător și ceilalți indicatori ai sistemului (contribuțiile):  de exemplu, rata de finanțare a sistemului a scăzut de la 79%, la 75%  în 2020, când a fost majorat doar punctul de pensie ca urmare a impactului financiar al pandemiei de COVID-19;

– dacă nu se iau măsuri corespunzătoare, păstrarea acestei tendințe va avea impact negativ pentru asigurați într-un termen de 15-20 ani, prin faptul că nu se va putea asigura performanța sistemului sus menționată și nu se mai pot susține creșteri ale cuantumului drepturilor de asigurări sociale; „Raportul de analiză actuarială – studiu de solvabilitate sistem” realizat în luna martie 2020 a evaluat soluțiile de optimizare a parametrilor sistemului pentru atingerea ratei de finanțare de 100% și prezintă mai multe scenarii.

În urma dezbaterilor, s-au aprobat următorii indicatori:

– majorarea cuantumului venitului de referință aferent anului 2022 de la 2.840 lei (stabilită prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 113/29-30.01.2021) la valoarea de 3.066 lei;
– majorarea cuantumului punctului de pensie de la 1.420 lei (stabilită prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 114 din 29-30.01.2021) la valoarea de 1.533 lei;
– majorarea nivelului contribuțiilor (stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117 din 29-30.01.2021) astfel:
Contribuția individuală obligatorie la sistemul C.A.A. este:
• începând cu data de 01 ianuarie 2022, de 12% din venitul brut lunar din profesie realizat de avocat, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie;
• începând cu data de 01 ianuarie 2023, de 13% din venitul brut lunar din profesie realizat de avocat, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie;
• începând cu data de 01 ianuarie 2024, de 14% din venitul brut lunar din profesie realizat de avocat, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie;

Contribuțiile minime și maxime:
• se majorează cota minimă avocați definitivi de la 312 lei (aferenta unui venit brut de 2.840 lei), la 368 lei, aferentă unui venit brut de până la 3.066 lei inclusiv;
• se menține cota minimă avocați stagiari 80 lei (aferenta unui venit brut de 666 lei inclusiv;
• se majorează cota maximă de la 1.562 lei (aferenta unui venit brut de 14.200 lei inclusiv), la 1.840 lei, aferentă unui venit brut începând de la 15.326 lei.

– majorarea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului de la 870 lei (conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 116 din 29-30.01.2021) la valoarea de 940 lei;
– majorarea cuantumul ajutorului de deces de la 6.000 lei – avocat / 3.000 lei – membru de familie (stabilit prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 71/13.04.2020) la valoarea de 6.500 lei/ 3.250 lei;
– menținerea pentru 2022 a cotei de contribuție la Fondul de funcționare a CAA de 1% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate;
– menținerea cuantumului și a modului de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale (stabilite prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 240/24 martie 2017);
– menținerea Fondului de rezervă la 5% din veniturile prevăzute la art. 11 din Legea 72/2016 (stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 239/23 martie 2017);
– menținerea punctajul maxim de 5 puncte stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 555/ 15.12.2012.

Consiliul UNBR a aprobat programul anual de investiții pentru anul 2022 propus de Consiliul de Administrație al CAA și includerea sumelor prevăzute de programul de investiții al CAA în proiectul de buget a CAA, ce va fi aprobat în 2022 de către Congresul avocaților.

Consiliul UNBR a fost informat de materialul remis de Consiliul de administrație al CAA intitulat „Propuneri pentru reformarea sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților” către Comisia Permanentă urmând ca acesta să fie prezentat către Consiliul UNBR pentru a fi analizat în viitoarea ședință din 2022 și pus în dezbaterea publică a corpului profesional.

2. Consiliul UNBR a luat act de faptul că este în lucru proiectul final de modificare/completare a Statutului profesiei de avocat în urma propunerilor înaintate în Congresul avocaților 2021 și aprobate în ședința Consiliului din 10-11 septembrie 2021, urmând să fie prezentat la proxima ședință.

Consiliul UNBR a luat act de solicitarea adresată de către Comisia Permanentă Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) în sensul demarării activității pentru o nouă lege a profesiei de avocat care să fie remisă autorității legiuitoare în cursul anului 2022, pentru a putea fi adoptată în cursul anului 2023. În acest sens, GL1 va lucra în ședințe mult mai frecvente, împreună cu consultanți externi, selectați inclusiv dintre propunătorii de proiecte din cadrul Congresului. La prima ședință a Comisiei Permanente din 2022, Coordonatorul GL1 va prezenta un calendar de desfășurare a ședințelor și modalitatea de lucru. Consiliul UNBR va fi informat.

3. Consiliul UNBR a aprobat Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) în legătură cu propunerile de modificare a legislației primare/secundare/terțiare a profesiei de avocat înaintat de la ultima ședință a Consiliului din 10-11.09.2021.

S-au analizat mai multe propuneri de modificare a prevederilor art. 14 lit. a din Legea nr. 51/1995, conturându-se mai multe puncte de vedere în afara propunerii convenite în principiu la ședința trecută a Consiliului. Se va reanaliza la ședința viitoare.

4. Consiliul UNBR a luat act de informarea Președintelui UNBR, în numele comisiei de negociere a contractului de proiectare pentru Cartierul Justiției, de rezultatul negocierilor pentru îndeplinirea mandatului dat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 196/10-11.09.2021. Comisia Permanentă a avizat rezultatul negocierilor și este de acord cu semnarea contratului de proiectare. Consiliul UNBR a aprobat rezultatul echipei de negociere și a mandatat pe Președintele UNBR să semneze contractul de proiectare.

5. Consiliul UNBR a analizat Raportul Președintelui Comisiei Naționale de Examen și a validat examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021 și aprobat de Comisia Permanentă, sub rezerva ratificării de către Consiliul UNBR. S-a luat act de următoarele:

a) la Examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) s-au înregistrat 374 ADMIȘI (16,89%) și 1680 RESPINȘI (83,11%);

b) la Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice s-au înregistrat 5 ADMIȘI (4,95%) și96 RESPINȘI (95,05%);

c) au fost analizate toate plângerile prealabile, memoriile sau alte petiții formulate de candidați în legătură cu sesiunea septembrie 2021 a examenului, inclusiv cele înaintate după validarea examenului de către Comisia Permanentă și, după dezbateri, s-a decis respingerea lor.

În   urma   dezbaterilor,   Consiliul   UNBR   a   aprobat   organizarea   unei   sesiuni   de   examen intermediare, în data de 3 aprilie 2022. Comisia Permanentă va lua măsurile necesare pentru organizarea examenului.

Consiliul UNBR a aprobat Proiectul de modificare/completare a Regulamentului–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat avizat de Comisia Permanentă referitor la condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din străinătate, în raport de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și de art. 15 alin. (1) lit. d) din Statutul profesiei de avocat. Regulamentului–cadru se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Consiliul UNBR a luat act de raportul Președintelui Comisiei Naționale a Examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2021 și de validarea examenului de către Comisia Permanentă.

6. Consiliul UNBR a aprobat Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat* pentru anul 2022, după cum urmează:

Data:
Activitatea:

Vineri, 4 februarie 2022 și Sâmbătă, 5 februarie 2022
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

joi, 10 martie 2022 sau vineri, 11 martie 2021
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

Vineri, 11 martie 2022 și/sau sâmbătă 12 martie 2022
Ședința Consiliului UNBR

Duminica, 3 aprilie 2022
Examen de primire în profesie

Vineri, 6 mai 2022 și sâmbătă, 7 mai 2022
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

Miercuri 22 iunie 2022
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

Joi 23 iunie 2022
Ședința Consiliului UNBR

Vineri 24 iunie 2022 și sâmbătă 25 iunie 2022
Congresul Avocaților

Joi, 8 septembrie 2022 sau Vineri, 9 septembrie 2022
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

Vineri, 9 septembrie 2022 și/sau Sâmbătă, 10 septembrie 2022
Ședința Consiliului UNBR

Duminica, 18 septembrie 2022
Examen de primire în profesie

Vineri, 21 octombrie 2022 și sâmbătă, 22 octombrie 2022
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

Duminică, 6 noiembrie 2022
Examenul de absolvire al INPPA

Joi, 8 decembrie 2022 sau Vineri, 9 decembrie 2022
Ședința Comisiei Permanente a UNBR

Vineri, 9 decembrie 2022 și/sau Sâmbătă, 10 decembrie 2022
Ședința Consiliului UNBR

* În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, ca urmare a Pandemiei Covid 19 organizarea unor ședințe nu va fi posibilă, acestea vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară sau se va proceda la votul electronic/videoconferință, conform celor decise în timp util de organele abilitate ale profesiei

7. Consiliul UNBR a luat act de execuția bugetară aferentă lunii noiembrie 2021 (veniturile fiind evidențiate la nivelul lunii octombrie 2021). Din analiza execuției rezultă că sunt premise pentru atingerea obiectivului de venituri asumat prin bugetul aprobat de Congresul avocaților 2021.

După analizarea proiectului, Consiliul UNBR a aprobat rectificarea bugetului UNBR pe anul 2021, care are în vedere doar transferul de sume între capitolele bugetului, așa cum acesta a fost aprobat, fără a afecta per ansamblu Bugetul pentru anul 2021 aprobat de Congresul avocaților.

8. Consiliul UNBR a aprobat activitatea Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3), care și-a finalizat activitatea prin înaintarea către Consiliu a Proiectului Regulamentului privind procedura de avizare a înscrierii avocaților pe platformele online de intermediere a serviciilor juridice.

Consiliul a aprobat materialul înaintat ca anteproiect, urmând ca, după comunicarea la barouri, până la data de 20 ianuarie 2021, membrii corpului profesional să poată înainta propuneri și observații la GL3, ce vor fi analizate în prima ședință a Comisiei Permanente din 2022, urmând ca în proxima ședință a Consiliului UNBR să se dea votul final.

9. Consiliul UNBR a aprobat Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6) asupra Proiectului privind Platforma de intermediere avocat-client. După dezbateri, Consiliul UNBR a aprobat demararea proiectului doar ca intermediere a contactului dintre avocat și client (platformă statică), care va putea fi ulterior upgradată și cu componenta facilitării desfășurării activităților profesionale.

GL3 va prezenta Comisiei Permanente evoluția proiectului, urmând ca o eventuală upgradare să fie decisă după prezentarea aspectelor tehnice și financiare în termenul asumat de GL3.

În paralel, Grupul de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6) va realiza și va implementa un chestionar pentru avocați în vederea posibilității de a aprecia impactul realizării și implementării platformei.

10. Consiliul UNBR a luat act de prezentarea Proiectul LegitimId (SMIS 12961) privind asigurarea identitatea digitale care se desfășoară în perioada august 2020 – august 2022 și care are o finanțare nerambursabilă de 9.399.133,18 lei. Una din componentele proiectului este implementarea Cardului LegitimId și a infrastructurii aferente.

11. Consiliul UNBR a luat act de solicitările Comisiei Europene, prin intermediul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor (CNRED) privind reducerea documentației necesare pentru recunoașterea calificărilor profesionale, potrivit Directivei calificărilor profesionale (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, varianta consolidată) și ale Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

În vederea analizării documentației ce trebuie depuse de avocații străini din statele unde se aplică Directiva calificărilor profesionale pentru recunoașterea titlului lor profesional în România, Consiliul UNBR a decis eliminarea cerințelor documentelor originale/copiilor legalizate/traducerilor, așa cum se prevede expres în art. 16, 23 și Anexa XXXI din Statutul profesiei de avocat. Eliminarea va fi avută în vedere și în cererea tip de avizare/atestare a calificării de avocat pentru înscrierea în tabloul baroului.

12. Comisia Permanentă a soluționat 48 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 20 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Descarcă MINUTA fișier PDF

Articolul Minuta ședinței Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10-11 decembrie 2021 apare prima dată în UNBR.