Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 28.12.2020

Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 28.12.2020

Se continuă discutarea punctelor 4-8 ale ordinii de zi a Comisiei Permanente din 18.12.2020

Ordinea de zi a ședinței din 18.12 2020 a fost următoarea:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Comisiei Permanente din data de 29 octombrie 2020;
2. Prezentarea și analizarea materialelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), în vederea propunerii acestora Consiliului UNBR. Discuții privind hotărârile prevăzute de legislația CAA pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2021;
3. Validarea examenului absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – sesiunea noiembrie 2020;

Punctele 1-3 au fost analizate în ședința din 18.12.2020.

4. Avizarea Calendarului de activități ale organelor centrale de conducere a profesiei de avocat pentru anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR;
5. Analizarea execuției bugetare 2020 și avizarea Proiectului de buget 2021 în vederea supunerii acestuia aprobării Consiliul UNBR; Discutarea unor proiecte cu impact economic:
– Proiectul Optimus;
– Proiectul privind sediul;
– Cartierul Justiției;
– Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client;
– Colaborarea cu Editura Universul Juridic;
– Continuare colaborare cu Legal Marketing.

6. Informare privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
7. Lucrări curente;
8. Diverse.

La ședință au fost invitați să participe următorii: dl. av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președintele de onoare al U.N.B.R., dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Casei de Asigurări a Avocaților și, pentru pct. 2 al ordinii de zi, decanii barourilor, precum și, pentru pct. 5 (Proiect Optimus) și 6 al ordinii de zi, dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Comisia Permanentă a analizat o propunere de calendar al ședințelor/activităților UNBR pentru anul 2021, pe care a avizat-o urmând să o supună aprobării Consiliului UNBR. Se va păstra regula ședințelor în sistem videoconferință ale Comisiei Permanente ori de câte ori este nevoie.

Se va analiza posibilitatea ca prima ședință a Consiliului UNBR sa fie în format fizic, inclusiv prin identificarea capacității în orașele din zona verde sanitară. În măsura în care acest lucru nu este posibil, la începutul anului se va elabora un set de reguli care să facă posibilă ședința în format videoconferință.

Comisia Permanentă a analizat execuția bugetară până la data de 27 decembrie 2020 și a constatat că deficitul bugetar este mai mic decât s-a anticipat, ca urmare a scăderii cheltuielilor la anumite capitole. Comisia Permanentă a avizat proiectul de rectificare bugetară între capitolele bugetului pe anul 2020, urmând a fi supus aprobării Consiliului UNBR. De asemenea, s-a analizat și un proiect de buget pentru anul 2021, conceput pe echilibru între venituri și cheltuieli, care poate fi modificat în funcție de proiectele profesiei care se aprobă a fi implementate de către Consiliul UNBR. Proiectul va fi supus aprobării Consiliului UNBR la proxima ședință.

Comisia Permanentă a analizat stadiul proiectelor aflate pe agenda profesiei pe anul 2020, urmând să propună Consiliului UNBR soluții cu privire la fiecare dintre acestea. În ce privește proiectul Cartierul Justiției s-a aprobat constituirea unei comisii de lucru privind proiectul formată din Președintele UNBR, Președintele CAA, Decanul Baroului București și Directorul INPPA. La acești membrii, care vor avea statul permanent, indiferent de persoana care ocupă demnitatea se adaugă și alți membri ai Comisiei Permanente, la solicitarea acestora. S-a aprobat să facă parte din comisia de lucru și următorii avocați membrii ai Comisiei Permanente: Ion Turculeanu, Daniel Fenechiu, Antonio Iordan, Sergiu Stănilă. Comisia de lucru se va întruni în prima parte a lunii ianuarie 2021 pentru a decide cu privire la aspectele incipiente ale proiectului. Comisia Permanentă a fost de acord ca proiectul de buget să prevadă o sumă distinctă cu destinația Cartierul justiției, care să acopere cheltuielile incipiente necesare pentru proiect.

În legătură cu Proiectul propus de Editura Universul Juridic se vor înainta solicitări de ajustare a ofertei astfel încât aceasta să corespundă mai bine nevoilor profesiei.

Referitor la Proiectul privind Platforma de intermediere avocat-client, care va fi analizat la proxima ședință a Consiliului UNBR, Comisia Permanentă a decis ca să se prevadă distinct în proiectul de buget o sumă cu această destinație, pentru costurilor de început ale acestuia.

Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind activitatea Operatorului U.N.B.R. al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM. Se apreciază că va avea loc o creștere a veniturilor obținute cin această activitate ca urmare a modificărilor legislative intervenite anul trecut. Viziunea asupra caracterului durabil al acestei creșteri este însă una temperata, având în vedere și sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la pretinsa neconstituționalitate a Legii nr. 196/2020. Comisia a fost informată că, în urma ședințelor de lucru cu agenții împuterniciți UNBR-RNPM, s-au remis propuneri către Ministerul Justiției privind procedurile de operare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară solicitându-se clarificarea regulamentelor, formularelor și procedurilor de înregistrare a unor operațiuni în Registru. Comisia Permanentă a fost informată de măsurile luate pentru recuperarea debitelor agenților. Pe viitor, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru creșterea eficienței manageriale.

Comisia Permanentă a luat act de punctul de vedere al Consiliului Concurenței la solicitarea UNBR privind Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie 2020 privind „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”. Ghidul va intra în vigoare prin simpla ajungere la data prevăzută în hotărârea de adoptare. Față de poziția Consiliului Concurentei însă, în proxima ședință a Consiliului UNBR se va analiza dacă se impune completarea hotărârii cu prevederi exprese care să întărească caracterul de recomandare și faptul că aceste reglementari nu au vreun impact în privința răspunderii disciplinare.

Comisia Permanentă a analizat și măsurile viitoare ce trebuie luate în cazul avocatului Robert-Mihăiță Roșu, după publicarea poziției Comisiei Permanente și expirarea termenului recomandat privind motivarea condamnării). Se are în vedere sesizarea organismelor internaționale în care UNBR și barourile sunt parte, pentru a-și exprima poziția cu privire la situația în cauză.

Comisia Permanentă a decis convocarea Comisiei Permanente, în sistem vot electronic, în 29.12.20202, pentru a vota cu privire la proiectele de hotărâri ale Consiliului de conducere a INPPA privind calendarul anul I și II și privind formatorii pentru disciplinele opționale de studiu, precum și la lucrările din Tabelul de lucrări.

Prin vot electronic, Comisia Permanentă a aprobat proiectele de hotărâri ale Consiliului de conducere a INPPA sus menționate și a soluționat 33 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 8 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente, în sistem videoconferință, din 28.12.2020 apare prima dată în UNBR.