Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10 martie 2022

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10 martie 2022

Minuta ședinței Comisiei Permanente a
Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10 martie 2022

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 04-05 februarie 2022, 11 februarie 2022, 18 februarie 2022 și 25 februarie (videoconferințe);
2. Masuri pentru organizarea examenului de primire în profesia de avocat (sesiunea aprilie 2022);
3. Măsuri organizatorice privind Congresul Avocaților 2022;
4. Analizarea ultimelor date privind execuția bugetară 2021; Prezentarea proiectului de buget al UNBR pentru 2022 în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 2/2021; Date financiare privind INPPA;
5. Prezentarea proiectului de buget al CAA pentru 2022 în vederea supunerii spre aprobare Consiliului UNBR, conform mandatării prevăzute în Hotărârea Congresului avocaților nr. 3/2021;
6. Măsuri privind Fondul de Solidaritate a Avocaților;
7. Informare privind activitatea Grupurilor de lucru ale Consiliului UNBR;
8. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client, Proiectul Cartierul pentru justiție);
9. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară – RNPM;
10. Informare privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Romani prevăzute de art. 3 alin.(3) și art. 5 alin.(10) din Legea nr. 51 /1995 în 2021. Propuneri pentru 2022;
11. Lucrări curente;
12. Diverse.
La ședință a participat în calitate de invitat dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA);

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de faptul că sunt luate măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a examenului, care se va desfășura în incita Romexpo, la Pavilionul Central. În funcție de numărul candidaților, se va putea apela la una din clădirile din incintă.

2. În urma analizei ofertelor de cazare/locație de ședință, Comisia Permanentă a decis în unanimitate să propună Consiliului UNBR, schimbarea perioadei de desfășurare a Congresului avocaților 2022 pentru 17-18 iunie 2022 (mai devreme cu o săptămână), la Grand Hotel Bucharest (fost Intercontinental). Schimbarea se impune din considerente ce țin de avantaje de ordin financiar, cât și de faptul că, atât cazarea (pentru toți delegații), cât și locul de desfășurare a ședințelor vor fi în aceeași incintă. În mod corespunzător, se vor devansa și zilele de desfășurare a ședințelor Comisiei Permanente și Consiliului UNBR premergătoare ședinței Congresului.

3. Comisia Permanentă a luat act de execuția bugetară a UNBR pentru 2021, realizată conform datelor centralizate până la data de 22.02.2022, care se dovedește a fi pozitivă. Având în vedere Decizia Curții Constituționale din 04 noiembrie 2021, care va avea ca efect scăderea veniturilor obținute ca urmare a activității Registrului, propunerea de buget a UNBR pentru 2022 are în vedere echilibrul dintre venituri și cheltuieli (10.650.000 lei venituri – 10.650.000 lei cheltuieli).
Comisia Permanentă a luat act și de execuția bugetară a INPPA pentru 2021, care se dovedește pozitivă, astfel că nu este nevoie de sprijinul financiar anual prevăzut a fi acordat de către UNBR. Proiectul de buget al INPPA pentru 2022 este conceput cu cheltuieli mai mari decât veniturile, ca urmare a scăderii semnificative a numărului de cursanți față de perioada 2019-2020 (mai puțin de jumătate). S-a luat act de faptul că taxele de școlarizare sunt cele aprobate în 2011. Eventualul dezechilibru bugetar care va reieși din execuție va fi acoperit de către UNBR.

4. Comisia Permanentă a luat act de informarea Președintelui CAA privind faptul că nu s-au desfășurat încă majoritatea adunărilor generale ale filialelor care să aprobe proiectele lor de buget, în vederea prezentării unui proiect de buget consolidat al sistemului. Un astfel de proiect va fi prezentat la proxima ședință.
Comisia Permanentă a luat act de informarea potrivit căreia, la ședința viitoare, CAA va înainta o proiecție privind dezvoltarea viitoare a CAA, precum și proiectul privind pensiile facultative. Până atunci conducerea CAA va continua întâlnirile cu conducerea filialelor și decanii barourilor, următoarea fiind programată la Alba-Iulia (martie) și, ulterior, la Suceava, Constanța și București.

5. Comisia Permanentă a dezbătut mai multe variante pentru lărgirea sferei de sprijin a ajutorului acordat din Fondul de Solidaritate a Avocaților. Se va solicita elaborarea unui material de specialitate care să vizeze, pe de o parte, o statistică a afecțiunilor pentru care s-a acordat ajutor până în prezent și, pe de alta, anumite patologii critice pentru care se impune creșterea limitei de ajutor.

6. Comisia Permanentă a luat act de Rapoartele de activitate ale următoarele grupuri de lucru ale Consiliului UNBR:
• GL1 – privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (ședințele din 15.12.2021, 10.01.2022, 17.01.2022 și 25.01.2022), referitor la elaborarea unui nou proiect de lege a profesiei de avocat /modificarea și completarea celei în vigoare;
• GL2 – privind fiscalitatea profesiei de avocat – s-a luat act de propunerea de respingere înaintată Consiliul UNBR referitor la solicitarea privind emiterea unei hotărâri cu caracter interpretativ relativ la prevederile art. 1, alin. 11 și 13 din Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin O.M.F.P. nr. 2100 / 2020 (se va analiza în ședința
• GL4 – privind problematica CAA (ședințele din 27.01.2022 și 24.02.2022) – a fost demarată activitatea grupului, care urmează a se întâlni de regulă, în ultima joi a fiecărei luni, în format videoconferință; s-au analizat toate propunerilor privind legislația CAA aflate pe agenda grupului, inclusiv a celor formulate cu ocazia Congresului avocaților din 2021:
– punerea in aplicare a contribuției facultative; întocmirea Regulamentului privind contribuția facultativă – Grupul de lucru apreciază că se impune a fi solicitat punctul de vedere al Consiliului CAA, urmând ca ulterior GL4 să își formuleze propriul punct de vedere;
– completarea art. 86, abrogarea alin. (2) din art.88, modificarea articolului 89, abrogarea art. 104, modificarea articolului 138 din Legea 72/2016 (înaintate la Congresul avocaților din 2021) – a fost analizat impactul primelor două propuneri și s-a decis amânarea pentru ședința viitoare pentru a fi cerute informații de la CAA;
• GL7 – privind prevenirea și combaterea spălării banilor și apărarea secretului profesional/confidențialității – s-au aprobat răspunsurile din Chestionarul de Eficiență și Chestionarul Conformitate Tehnică de la MONEYVAL propuse spre a fi înaintate către Oficiu (ONPCSB).

7. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind activitatea operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară în sensul că de la ședința trecută (februarie 2022) până în prezent activitatea Registrului, inclusiv la nivel de încasări, s-a desfășurat normal, fără incidente sau aspecte care necesită intervenția Comisiei Permanente. Un raport detaliat va fi înaintat pentru ședința viitoare din 06-07 mai 2022.

8. Comisia Permanentă a luat act de informările privind proiecte cu impact economic:
a). Platforma UNBR de intermediere avocat client – GL6 (Grupul de lucru al Consiliului privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat) a identificat o platformă de acest tip, denumită „cautavocat.ro” (statică, așa cum s-a decis în ședința Consiliului UNBR din 10-11 decembrie 2021) deținută de Baroul Constanța, care poate fi transferată către UNBR și transformată pentru a cuprinde avocați la nivel național. Problema va fi tranșată în ședința Consiliului UNBR.
b). Proiectul Cartierul pentru justiție – proiectul s-a accelerat în urma solicitării exprese a finanțatorului; în prezent, arhitectul UNBR conlucrează cu experții ministerului Justiției pentru optimizarea spațiilor cuvenite UNBR în cadrul proiectului (aspecte privind parcarea, căile de acces etc).

9. Comisia Permanentă a luat act de Informarea privind funcționarea Registrelor Naționale ale Avocaților Romani, din care reies următoarele:
• înregistrări la nivel național – 102.008 (perioada mai 2018 – ianuarie 2022), din care:
– număr total de înregistrări pe anul 2021 – 28.124
– număr total de înregistrări pe anul 2020 – 29.605
– număr total de înregistrări pe anul 2019 – 30.818
– număr total de înregistrări pe anul 2018 – 13.461
• înregistrări în funcție de administrator:
– gestionate de cei 15 administratorii desemnați de barouri – 58.556 (2018-2021)
– înregistrări gestionate de administratorul U.N.B.R. – 43.452 (2018-2021);
• până în prezent peste 3935 de avocați au utilizat/înregistrat cereri în sistem
• pentru anul 2020 și anul 2021, având în vedere pandemia, se constată o mica scădere în raport față de anul 2019, cu o medie de 4-5%;
Comisia Permanentă a solicitat o creștere a popularizării registrelor în rândul avocaților, cu evidențierea avantajelor practice ale înscrierii actelor în sistem (învestirea cu formulă executorie), în paralel cu un raport privind o perspectivă de dezvoltare a registrelor (interconectări cu alte sisteme, lărgirea sferei de aplicare).

10. Comisia Permanentă a luat act cu satisfacție de faptul că Înalta Curte de Casație și Justiție a motivat Decizia nr. 534/23.11.2021, prin care a fost admis recursul în casație formulat de avocatul Robert Roșu împotriva deciziei de condamnare din 17.12.2020 și a fost achitat pentru toate acuzațiile. Pe website-ul UNBR este postat un material special în acest sens: Dosarul “Ferma Băneasa”: Aspecte relevante pentru profesia de avocat în motivarea deciziei de admitere a recursului în casație, care cuprinde următoarele aspecte:
• Rolul avocatului, în funcționarea sistemului judiciar, este esențial
• Regulile referitoare la independența profesiei, conflictul de interese și diligența unui bun profesionist au fost respectate de avocat
• Întocmirea raportului due dilligence, formularea de notificări, memorii, participarea la ședințele Consiliului de Administrație, influențarea opiniei se circumscriu esențialmente, activităților pe care le desfășoară orice avocat în exercitarea atribuțiilor conferite de lege
• Onorariul de succes “nu este o chestiune prohibită” și are caracterul unui contract aleatoriu

11. Comisia Permanentă a luat act de punerea în aplicare a Campaniei UNBR și a barourilor din țară „Avocați pentru Refugiați”: Ghid bilingv româno-ucrainean, telefon verde dedicat exclusiv cetățenilor ucraineni și o listă a avocaților care pot oferi asistență juridică gratuită, care a fost decisă în ședințele Comisiei și a Președintelui UNBR cu decanii (în sistem videoconferință) din 25 februarie 2022, respectiv 27 februarie 2022. Pe website-ul UNBR sunt menționate toate activitățile de sprijin ale barourilor și ale UNBR referitor la criza refugiaților din Ucraina, din 26 februarie 2022 până în prezent.

12. Comisia Permanentă a soluționat 31 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 11 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților. Pentru cazuri medicale grave ale unor avocații aflați în exercițiul profesiei sau pensionați, care au determinat costuri ce nu sunt suportate de la bugetul de stat Comisia Permanentă a aprobat ajutoare în cuantum de 140.000 lei.

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 10 martie 2022 apare prima dată în UNBR.