Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 decembrie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 decembrie 2021

Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 decembrie 2021

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Aprobarea proceselor verbale al ședințelor Comisiei Permanente din data de 21-22 octombrie 2021 și 22 noiembrie 2021 (sistem videoconferință);
2. Propuneri pentru reformarea sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (pe baza materialului prezentat de CAA și a discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 21-22 octombrie 2021, precum și a propunerilor înaintate de membrii Comisiei Permanente ulterior ședinței;
3. Analizarea materialelor și a hotărârilor prevăzute de legislația Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) pentru funcționarea unitară a sistemului CAA în anul 2022;
4. Finalizarea discuțiilor privind reformarea sistemului INPPA (pe baza discuțiilor din ședința Comisiei Permanente din 25-26 august 2021;
5. Discutarea Proiectului Regulamentului (criteriile) pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri;
6. Discutarea unor proiecte cu impact economic (Platforma UNBR de intermediere avocat client);
7. Informare privind activitatea Operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară-RNPM;
8. Lucrări curente;
9. Diverse.

La ședință au participat în calitate de invitați următorii:
– dl. av. George Bogdan Ilea, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției;
– dl. av. Călin Zamfirescu, Președintele de onoare al UNBR;
– dl. av. Mihăiță Bubatu, Președintele Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), dl. av. Constantin Cojan, Vicepreședintele Consiliului de administrație al CAA, dl. av. Florin Petroșel, Președintele Filialei București a CAA și doamna Ileana Ciutan, Director Executiv al CAA;
– dl. av. Lucian-Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj.

Din dezbateri au rezultat următoarele:

1. Comisia Permanentă a luat act de declarațiile Secretarului de stat de la Ministerul Justiției privind cooperarea pe viitor dintre cele două entități atât în materia Protocolului tripartit privind prestațiile avocațiale din oficiu, cât și în materia combaterii traficului de persoane. În ce privește Protocolul, se vor relua discuțiile, la nivelul Ministerului Justiției fiind stabilită echipa de negociere. În ce privește traficul de persoane, în urma solicitării exprese de sprijin a ministerului, ca urmare a faptului că România riscă să fie retrogradată la nivel internațional pentru neluarea unor măsuri clare și ferme privind combaterea acestui fenomen, Comisia Permanentă a fost de acord ca în cadrul pregătirii continue realizate de INPPA (inclusiv centrele) să fie introduse elemente privind această categorie de infracțiuni (în primul rând pentru avocații înscriși Registrul de asistență judiciară a barourilor), în paralel cu solicitarea adresată barourilor să ia legătura cu avocați care au participat în astfel de dosare pentru a transmite propuneri și observații ce vor fi transmise la UNBR pentru comunicare la Ministerul Justiției.

2. Comisia Permanentă a luat act de materialul prezentat de CAA privind indicatorii din sistemul CAA pentru anul 2022 privind:
– venitul de referință (art. 22 alin. (1) din Legea 72/2016);
– valoarea punctului de pensie, în funcţie de situaţia financiară a sistemului (art. 66 şi art. 67
alin. (1) şi (2) din Legea 72/2016);
– cuantumul ajutorului pentru creşterea copilului (art. 94 alin. (4) din Legea 72/2016);
– fondul de funcţionare al CAA (art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016);
– programul anual de investiţii al CAA (art. 53 lit. x) Statut CAA).
– cuantumul şi modul de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale (art. 89 şi 93 din Legea
72/2016);
– cuantumul ajutorului de deces (art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016);
– fondul de rezervă (art. 13 alin. (3) din Legea 72/2016);
– nivelul contribuţiilor (art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016};
– punctajul maxim de pensie (art. 64 alin. (7) din Legea 72/2016).
Comisia Permanentă a luat act de propunerea Consiliului de administrație a CAA de a mări nivelul indicatorilor cu rata inflației pe anul 2021, singura dată certă la acest moment fiind, conform datelor INSSE, procentul inflației de 7,94% pentru perioada octombrie 2020 – octombrie 2021.
Materialul va fi supus dezbaterii Consiliului UNBR, care va decide în consecință.

3. Comisia Permanentă a analizat materialul remis de Consiliul de administrație al CAA intitulat „Propuneri pentru reformarea sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților” și a decis să fie prezentat către Consiliul UNBR pentru a fi analizat în viitoarea ședință din 2022 și pus în dezbaterea publică a corpului profesional.

4. Comisia Permanentă a luat act de informarea privind activitatea operatorului UNBR al Registrului Național de Publicitate Mobiliară referitor la următoarele:
– decizia Curții Constituționale din 04 noiembrie 2021 declară ca fiind neconstituționale prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.297/2018 privind publicitatea mobiliară („Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.”); după analizarea publicării și motivării deciziei, se vor analiza măsurile ce trebuie implementate;
– procedura de reautorizare a UNBR ca operator al arhivei este aproape de finalizare;
– procedura inițiată de Consiliul Concurenței în 2019 în ce privește arhiva continuă, UNBR, fiind solicită cu o nouă cerere de informații, la care se va răspunde conform legii, în termenul indicat în cerere.

5. Comisia Permanentă a luat act de Raportul Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind impactul informatizării asupra profesiei de avocat (GL6) asupra Proiectului privind Platforma de intermediere avocat-client, care a propus următoarele:
– inițial, Consiliu UNBR trebuie să decidă dacă platforma va fi doar de intermediere a contactului dintre avocat și client, sau va avea și rolul de a facilita desfășurarea activităților profesionale;
– în funcție de decizie, costurile și perioada de implementare vor diferi; în prima variantă, GL6 își asumă un termen de 30 de zile pentru ca, împreună cu sprijinul departamentului IT al UNBR, să redacteze un o documentație cu specificațiile care sa răspundă nevoilor actuale și care sa fie conformă din punct de vedere juridic; în cea de a doua variantă, termenul va fi de 60 de zile.

6. Comisia Permanentă a analizat propunerile și observațiile la Proiectul Regulamentului pentru soluționarea cererilor de finanțare a unor proiecte formulate de barouri și a decis ca în prima ședință a Comisiei din 2022, în urma reformulărilor necesare, acesta să fie avizat pentru a fi supus spre adoptare Consiliului UNBR în proxima sa ședință.

7. Comisia Permanentă a avizat Proiectul de modificare/completare a Regulamentului–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat referitor la condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din străinătate, în raport de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România și de art. 15 alin. (1) lit. d) din Statutul profesiei de avocat.
Comisia Permanentă a aprobat următoarele:
– comisia de analiză a dosarelor depuse de candidații la poziția de lector INPPA;
– obiectivele auditului ce va fi realizat de INPPA la Centrele Teritoriale;
Comisia Permanentă a luat act de propunerile privind pachetul de discipline opționale, urmând să decidă într-o ședință viitoare.

8. După ce a luat act de faptul că toate observațiile și propunerile UNBR au fost acceptate, Comisia Permanentă a aprobat Proiect Memorandumului ICCJ – UNBR privind facilitarea exercitării dreptului de a fi asistat de un avocat în cauzele urgente privind declararea ca indezirabil a cetățeanului străin care implică accesul la informații clasificate, pentru evitarea condamnării României pe viitor în astfel de cauze, așa cum s-a decis în Hotărârea din 15 octombrie 2020 pronunțată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în Cauza Muhammad şi Muhammad împotriva României.

9. Comisia Permanentă a analizat Proiectul programul de activități al organelor colective de conducere a profesiei de avocat organizate la nivel național în anul 2022 și la avizat, cu modificări, pentru a fi supus aprobării Consiliului UNBR.

10. Comisia Permanentă a solicitat Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) să demareze activitatea pentru o nouă lege a profesiei de avocat care să fie remisă autorității legiuitoare în cursul anului 2022, pentru a putea fi adoptată în cursul anului 2023. În acest sens, GL1 va lucra în ședințe mult mai frecvente, împreună cu consultanți externi, selectați inclusiv dintre propunătorii de proiecte din cadrul Congresului. La prima ședință a Comisiei Permanente din 2022, Coordonatorul GL1 va prezenta un calendar de desfășurare a ședințelor și modalitatea de lucru.

11. Comisia Permanentă a soluționat 34 de lucrări cuprinse în Tabelul de lucrări, dintre care 13 solicitări de ajutor financiar din Fondul de Solidaritate a avocaților.

Descarcă MINUTA fișier PDF

Articolul Minuta ședinței Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) din 09 decembrie 2021 apare prima dată în UNBR.