Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărârea Consiliului UNBR nr. 195 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat referitor la publicitate, „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați” (anexa 1), „Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei” (anexa 2)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 195 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat referitor la publicitate, „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați” (anexa 1), „Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei” (anexa 2)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 195

10-11 septembrie 2021

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. a), b) și c) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (în continuare Legea și cu Hotărârea nr. 04/02-04 decembrie 2020 a Congresului avocaților privind mandatarea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor,

Ținând cont de prevederile în materia publicității în profesia de avocat, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 (art. 47), care determină modificarea și completarea dispozițiilor cuprinse în Subsecțiunea a 4-a „Publicitatea formelor de exercitare a profesiei” (art. 243-250 din Statut) din Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat”

Având în vedere propunerile înaintate Consiliului U.N.B.R. de către Grupul de lucru al Consiliului privind perfecționarea legislației profesiei/a celei cu impact asupra profesiei (GL1) și de către Grupul de lucru al Consiliului privind deontologia profesiei, inclusiv privind publicitatea (GL3), astfel cum au fost dezbătute în ședința Consiliului U.N.B.R.,

Reanalizând prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 173/24.06.2021,

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 10-11 septembrie 2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. – Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, Statutul), se modifică și se completează după cum urmează:

1. Subsecțiunea a 4-a” din Capitolul IV „Integritatea profesiei de avocat” își schimbă denumirea și se va intitula  „Publicitatea în profesia de avocat”.

2. Art. 243 din Statut se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională.

(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este constituită din orice formă de prezentare a activității și serviciilor avocațiale ale acestora, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul promovării în fața publicului.

(3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat şi se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea şi sub supravegherea acestora.

3. Prevederile art. 244-250 din Statut se abrogă.

4. Se introduc 3 noi articole, art. 2431 – 2433, cu următorul conținut:

 „Art. 2431 – (1) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea, imaginea şi reputația profesiei.

(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei și toate informațiile difuzate public de acestea prin orice mijloc, inclusiv  în spațiul virtual, privind activitatea avocaților, trebuie să fie transparente, veridice, corecte și nu trebuie să fie comparative cu alți profesioniști, echivoce, ambigue, înșelătoare sau denigratorii.

(3) În toate cazurile, promovarea prin publicitate și informațiile furnizate de avocați și formele de exercitare a profesiei trebuie să se refere exclusiv la natura și limitele obligațiilor profesionale ale avocaților și să respecte principiile fundamentale ale profesiei de avocat astfel cum acestea sunt reglementate de Codul deontologic al avocatului roman.

Art. 2432 – Condițiile ce trebuie îndeplinite de conținutul mijloacelor folosite pentru publicarea informațiilor privind exercitarea profesiei, promovarea profesională și atragerea și dobândirea  clientelei sunt prevăzute în Anexele prezentului Statut referitor la ”Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei” și referitor la „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați”.

Art. 2433 – Publicitatea realizată fără respectarea regulilor prevăzute în Lege și în  Statul profesiei de avocat constituie abatere disciplinară.

5. Se introduc 2 anexe la Statut, Anexa nr. XXXIII, intitulată „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați”, cu conținutul indicat în anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv, Anexa nr. XXXIV, intitulată „Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei”, cu conținutul indicat în anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. II  – Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării Congresului avocaților și intră în vigoare la data de 01.10.2021.

Art. III. – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR și barourilor.

CONSILIUL   U.N.B.R.

Descarcă Hotărârea împreună cu Anexele fișiere DOCX / PDF

Articolul Hotărârea Consiliului UNBR nr. 195 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat referitor la publicitate, „Ghidul privind utilizarea platformelor on-line de către avocați” (anexa 1), „Ghidul de bune practici privind publicitatea avocatului și a formelor de exercitare a profesiei” (anexa 2) apare prima dată în UNBR.