Baroul Alba

Baroul Alba este persoană juridică de interes public cu patrimoniu, buget propriu şi organizare de sine stătătoare, care este constituită şi funcţionează în baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98/07.02.2011 (în continuare Lege) şi a Statutului profesiei de avocat, adoptat de Congresul U.N.B.R. din 10 - 11 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011.

Str. Teilor, nr. 15, Alba Iulia, jud. Alba

0258-812-905

office@barou-alba.ro

Graficã și dezvoltare website | artON MEDIA, webDesign

tel: 0258-812-905

fax: 0258-819-847

Lun - Vin: 08:00 - 16:00

Sâm - Dum: Închis

E-mail

office@barou-alba.ro

Anunțuri

Acasă / Știri de actualitate UNBR  / Hotărâre CSM cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești

Hotărâre CSM cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești

Hotărâre CSM cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis UNBR Hotărârea nr. 1522 din 26 mai 2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Principalele modificări cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare:

● La întocmirea listei de ședință prin împărțirea cauzelor pe intervale orare, se vor avea în vedere orele menționate pe citațiile emise ori cele comunicate anterior părților sau altor participanți la judecată. La stabilirea intervalelor orare pentru strigarea cauzelor se vor avea în vedere duratele de timp necesare pentru instrumentarea cauzelor, durata fiecărui interval fiind, de regulă, de cel mult două ore. Cauzele pot fi grupate pe intervale orare având în vedere și situațiile în care există identitate de părți sau de avocați ori de alți participanți în procedurile judiciare. Pentru cauzele complexe se recomandă fixarea unei ore distincte la finalul ședinței de judecată sau alocarea unei ședințe separate. Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiași ședințe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unui probatoriu complex.

● Afișarea listei cauzelor cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată, inclusiv pe pagina de internet a instanței. În alte cauze decât cele penale, la instanțele la care activitatea se desfășoară în 2 – 3 timpi, lista se afișează cel mai târziu cu o oră înainte de începerea ședinței.

● Dosarele pot fi studiate și după începerea ședinței de judecată, în cadrul intervalelor orare alocate cauzelor respective, cu încuviințarea președintelui de complet.

● Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuții se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte, stabilit de regulă la începutul acestui interval.

● La cererea părților, instanța va putea lăsa cauza la a doua strigare cu respectarea intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte și cauza respective.

● În cazul în care niciuna dintre părți nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul poate fi lăsat la sfârșitul intervalului orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte cauza respectivă când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozițiilor procedurale.

Principalele modificări cu privire la comunicarea copiilor legalizare ale hotărârilor judecătorești:

● Se definește noțiunea de copie legalizată a hotărârii judecătorești, care cuprinde ștampila instanței pe fiecare filă și mențiunea „conform cu originalul”, precum și mențiuni privind modul în care aceasta a rămas definitivă sau irevocabilă și data rămânerii definitive sau irevocabile, după caz. Dacă hotărârea nu este definitivă sau a fost desființată, acest aspect se menționează pe copia legalizată eliberată.

● Generarea și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești se poate face de grefa instanței și prin utilizarea unei aplicații informatice în cazul în care aceasta este disponibilă la nivelul instanței, dacă prin cererea de eliberare au fost indicate datele corespunzătoare în acest scop. În acest caz, copia legalizată cuprinde mențiunile arătate la alin. (21), cu excepția mențiunii „conform cu originalul”, aplicate în format electronic pe ultima pagină, și semnătura electronică extinsă a instanței, care înlocuiește ștampila instanței și semnătura grefierului.”

● În cazurile în care legea prevede că hotărârea se comunică altor instituții sau autorități, în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin, instanța comunică din oficiu copia legalizată a hotărârii judecătorești

● La cerere se pot elibera copii legalizate ale hotărârilor judecătorești. Grefierul care eliberează copia solicită, dacă este necesar, primei instanțe, informații referitoare la evidența căilor de atac.

● La cerere se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile aflate la dosarul cauzei, altele decât hotărârile judecătorești.

INTEGRALHOTĂRÂREA nr. 1522 din 26 mai 2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 (PDF)

Articolul Hotărâre CSM cu privire la împărțirea cauzelor pe intervale orare și comunicarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești apare prima dată în UNBR.