Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud » Atibuţii conducere

 

Şeful serviciului de asistenţă judiciară din Aiud exercită atribuţiile decanului la nivelul serviciilor respective  cu privire la :

a) reprezentarea serviciului în relaţiile cu autorităţile publice, cu instituţiile şi alte persoane de pe raza de activitate a judecătoriei;

b) emiterea dispoziţiilor obligatorii cu privire la problemele organizatorice ale serviciului;

c) aprobarea cererilor de asistenţă judiciară obligatorie, desemnarea avocaţilor care să presteze activitatea de asistenţă judiciară, stabilirea onorariului cuvenit acestora potrivit Protocolului încheiat între UNBR cu Ministerul Justiţiei, semnarea delegaţiilor emise în acest scop;

d) soluţionarea plângerilor formulate împotriva locţiitorului, avocaţilor asistenţi sau a funcţionarilor serviciului, în legătură cu acordarea  asistenţei judiciare  obligatorii.

e) transmiterea la autorităţile judiciare şi extrajudiciare de pe raza de activitate a judecătoriei a Tabelului cu avocaţii arondaţi SAJ care acordă asistenţă judiciară obligatorie şi extrajudiciară, ca formă a ajutorului public judiciar.

 

 

Şeful serviciului de asistenţă judiciară avizează următoarele acte  întocmite de avocatul care a asigurat asistenţa judiciară sau extrajudiciară.

a) referatul pentru plata onorariului cuvenit în cauzele de asistenţă judiciară;

b) referatul întocmit pentru plata onorariului cuvenit în cauzele de asistenţă  extrajudiciară;

c) formularul de decontare asistenţă judiciară pentru avocat;

d) formularul de decontare pentru asistenţa extrajudiciară.

 

 

 

Şeful serviciului de asistenţă judiciară, împreună cu locţiitorul său şi cu avocaţii  asistenţi, au în comun următoarele competenţe:

a) întocmesc graficul trimestrial cu repartizarea săptămânală a avocaţilor desemnaţi să acorde asistenţă judiciară din oficiu;

b) comunică graficul trimestrial instanţei de judecată, parchetului, organelor de poliţie de pe raza de activitate a serviciului, precum şi Serviciului de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba;

c) afişează graficul trimestrial la avizierul serviciului;

d) aduc la cunoştinţa avocaţilor programarea făcută pentru acordarea asistenţei judiciare obligatorii;

e) monitorizează  activitatea  avocaţilor care asigură asistenţa judiciară din oficiu, asistenţa judiciară gratuită şi cea extrajudiciară;

f) ţin la zi, pe fiecare avocat, evidenţa cauzelor din oficiu sau gratuite  repartizate, potrivit modelului redat în Anexa nr. 3;

g) primesc sesizările şi reclamaţiile formulate împotriva avocaţilor care acordă asistenţă judiciară, ascultă avocatul reclamat, care va da şi explicaţii în scris, întocmesc un referat scris în care exprimă punctul de vedere al conducerii serviciului şi înaintează dosarul la Consiliul Baroului Alba, dacă este cazul, cu propuneri pentru luarea măsurilor legale şi statutare corespunzătoare;

h) sesizează, în scris, Consiliul Baroului Alba,  abaterile săvârşite de avocaţi în activitatea de acordare a asistenţei judiciare, respectiv în raporturile cu autorităţile judiciare şi extrajudiciare, cu instituţiile publice, cu clienţii sau cu alţi avocaţi, potrivit art. 86, alin. 2 din Legea nr. 51/1995, republicată;

i) sesizează, în scris, Consiliul Baroului Alba, cazurile de exercitare a avocaturii clandestine de către persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou.

j) Sesizează, în scris, Consiliul Baroului Alba, incidentele procedurale judiciare sau administrative în care au fost implicaţi unii colegi avocaţi, respectiv încălcarea normelor legale de către reprezentanţii  organelor judiciare sau administrative faţă de avocaţi sau faţă de persoanele pe care aceştia le asistă sau le reprezintă;

k) completează registrele de evidenţă care se ţin la nivelul serviciului;

l) afişează Tabloul  avocaţilor  înscrişi în Baroul Alba, precum şi Lista  avocaţilor cuprinşi în evidenţa serviciului care acordă asistenţă judiciară din oficiu sau gratuită;

m) transmit Serviciului de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba informaţiile şi materialele solicitate de acesta;

n) asigură păstrarea în siguranţă a bunurilor materiale cu care este dotat  serviciul de asistenţă judiciară;

o) duc la îndeplinire şi alte sarcini transmise de consiliul baroului sau decan în legătură cu activitatea de acordare a asistenţei  judiciare şi extrajudiciare.

 

 

 

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro