Stiri
Caută avocat
Caută avocat după nume
Afişare avocaţi după localitate
 

Lumea justitiei
Lumea justiţiei
Examene » Examene primire in profesie

Hotărâri ale Consiliului UNBR privind examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2017 U.N.B.R. - Data: 21.06.2017


Către,
- MEMBRII CONSILIULUI UNBR
- TOATE BAROURILE
- INPPA

Vă transmitem atașat (fişiere PDF) următoarele Hotărâri ale Consiliului UNBR privind examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2017:

- Hotărârea nr. 242 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice;

- Hotărârea nr. 243/17.06.2017 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2017 împreună cu Anexa cuprinzând tematica și bibliografia de examen;


- Hotărârea nr. 244 din 17 iunie 2017 a Consiliului UNBR privind repartizarea taxelor încasate la examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2017
Cu aleasă considerație,
Sandu Gherasim


DECIZIA  NR.  75 /11.08.2017

 

            Examinând cererile de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat în Baroul Alba, precum şi actele justificative anexate acestora, formulate de candidaţii pentru profesia de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017;

            Văzând rapoartele de verificare a dosarelor candidatilor, în temeiul art. 17 şi art. 19 din Statutul profesiei de avocat, prin care se constată că:

- solicitanţii pentru primirea în profesie ca avocați stagiari întrunesc condiţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 51/1995 şi de art. 15 şi art. 17 din Statutul profesiei de avocat;

Având în vedere prevederile din Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi de admitere în cadrul I.N.P.P.A. ( în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar), aprobat de Consiliul U.N.B.R. prin Hotărârea nr. 243/17.06.2017 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2017;

            În temeiul art. 56 alin. 2 lit. a), b) şi e) din  Legea 51/1995, art. 20 şi art. 73 din Statutul profesiei de avocat;

 

                                    Consiliul Baroului Alba adoptă prezenta decizie:      

Art.1. Validează cererile de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat stagiar în Baroul Alba, sesiunea septembrie 2017, formulate de următorii candidaţi:

1.Aftenie Diana-Augusta;

2.Barbu Anca-Maria;

3.Cîrnaț Ovidiu-Valentin;

4.Cotruța Rodica;

5.David Vasilica;

6.Dreghici Oana;

7.Ghinescu Ion;

8.Ilieş Alexandru ;

9.Manciulea Paula;

10.Năstăsoiu Ioana-Alexandra;

11.Nicoară Marius-Ioan;

12.Opriş Iulia-Teodora;

13.Paca Maria Adriana ;

14.Pamfil Dragoş Mihai;

15.Ponoran Tudor;

16.Răzăilă Cătălin;

17.Roman Ioan Alexandru;

18.Roşca Luca-Rareş;

19.Toma Radu Ioan;

20.Toth Sergiu Andrei;

21. Vasiu Simion-Mihai.

 

 

Art.2. Dispune afişarea listei candidaţilor la Avizierul Baroului Alba şi pe site-ul Baroului Alba.

Art.3. Cu drept de reexaminare de către Consiliul Baroului Alba în termen de 3 zile  de la afişare la avizierul baroului şi de postare pe pagina web a Baroului Alba: www.barou-alba.ro.

Art.4. Prin secretariatul baroului:

- dosarele candidaţilor,incluzând verificările făcute de consilierii baroului, se vor preda Comisiei Nationale de examen a  I.N.P.P.A  până cel târziu la data de 20 august 2017;

- se comunică la U.N.B.R. si la I.N.P.P.A .

- se postează pe pagina web a baroului;

- se păstrează în dosarul cu decizii emise de Consiliul Baroului Alba în anul 2017.

 

 

 

 

DECAN                                                    CONSILIERI

Av. dr. Mihai Baco                                   Av. Cornel Berindei

                                                                  Av. Armand Boer

                                                                  Av. Adnana Călugăr

                                                                  Av. Marius Costinaş

PRODECAN                                            Av. Mircea Crişan

Av. Alexandra Delia Culcea                     Av. Horea Drăgoiu

                                                                  Av. Răzvan Gâlea

                                                                  Av. Liliana Jurj

                                                                  Av. Alin Matei


Examinand cererile de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat in Baroul Alba, precum si actele justificative anexate acestora, formulate de candidatii pentru profesia de avocat stagiar si candidatii pentru profesia de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016 ... [decizia 100 din 19 august 2016]

ANUNŢ - Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016.

Data începerii desfăşurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2015.

Examenul are caracter preponderent teoretic sau preponderent practic - aplicativ, distinct, în funcţie de vocaţia candidaţilor de a dobândi titlul profesional de avocat stagiar sau titlul profesional definitiv.

Examenul se va desfăşura prin susţinerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină în parte şi un punctaj total de cel puţin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
- drept civil;
- drept procesual civil;
- drept penal;
- drept procesual penal.


Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susţine în cadrul I.N.P.P.A. şi se desfăşoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R..

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, publicată pe site-ul U.N.B.R. (www.unbr.ro)

Arondarea candidaților pentru susținerea examenului este cea stabilită prin Hotărârea nr. 97 din 04.06.2016 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2016 și se va face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen și la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a se putea înscrie în alt barou, astfel:

  • I. N.P.P.A. central (București): Barourile București, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Constanța, Tulcea şi Dâmbovița;
  • Centrul teritorial Brașov: Barourile Brașov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureș, Prahova și Sibiu;
  • Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureș;
  • Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
  • Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
  • Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
  • Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Înscrierea la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice se va desfăşura astfel:

- Cererile de înscriere a candidaților la examen, se depun în intervalul 19 iulie 2016 - 17 august 2016 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis.

- Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

- În perioada 18 - 20 august 2016 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

- În perioada 22 - 24 august 2016 se vor soluționa contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen.

- În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile și insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.

- Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016 și numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie însoțită de foaia matricolă.

- Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016", respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016".

Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.

 

Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (8) din Regulament, care formează dosarul de înscriere la examen, se depune de candidat, în două exemplare, la sediul baroului în care candidatul doreşte să exercite profesia.

Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care rezultă că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A., potrivit menţiunilor din Anexa 1. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A.

Un exemplar al cererii, însoţită de diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie legalizată şi alte acte originale se păstrează la barou. Celălalt exemplar va cuprinde acte depuse în copii certificate pentru conformitate şi se înaintează la centrul de examen din cadrul I.N.P.P.A. sau la sediul central al I.N.P.P.A., la care este arondat baroul la care s-a depus cererea.

La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele acte:

-          certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

-          actul de identitate, în copie;

-          diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

-          dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;

-          certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-          certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică;

-          certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


DECIZIA NR. 86 din 20.08.2015 - Examinand cererile de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat in Baroul Alba, precum si actele justificative anexate acestora, formulate de candidatii pentru profesia de avocat stagiar si candidatii pentru profesia de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015 (PDF)

Decizia nr. 13 din 03 iulie 2015 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se rectifică Anexele nr. 1 şi 2 la REGULAMENTUL - CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A.

Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2015.

- HOTĂRÂREA Nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (PDF)

- HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2015 (PDF)

- HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (PDF)


Aspecte tehnice semnalate de barouri, privind procedura de înscriere a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea Septembrie 2015 - vizualizare/descarcare document

Serviciul de asistenţă judiciară de la nivelul Baroului Alba
Hotărâri
Serviciul de asistenţă judiciară Alba Iulia
Serviciul de asistenţă judiciară Aiud
Serviciul de asistenţă judiciară Blaj
Serviciul de asistenţă judiciară Câmpeni
Serviciul de asistenţă judiciară Sebeş
Baroul Alba, adresa str. Teilor, nr. 15,
Alba Iulia, Judetul Alba, cod fiscal 4331589
E-mail: office@barou-alba.ro